Ниигэм 22 sep 2022 253

Барилга тогтоогүй

Буряад Уласта гэрнүүдые барилга урагшатай ябуулагдажа байна. Тиин Буряадай тоо бүридхэлгын албанай мэдээсэһээр,  2022 оной январь-август һарануудта уласай дэбисхэртэ 1970 үмсын болон олон квартиратай гэрнүүд баригдажа тушаагдаа.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Нёдондо жэлтэй зэргэсүүлэн харабал, байгша ондо энэ тоониинь 5,7 хубяар дээшэлээ. Улад зон өөрын болон банкнуудһаа урьһаламжын мүнгөөр болбосон түхэлтэй гэрнүүдые абаа, газар дээрэ модон гэрнүүдые бариһан байна. Дээрэ үгтэһэн тоо баримтануудай 45,8 хубинь Улаан-Үдэдэ гэрнүүдые абаа, барилга хээ. Ивалгын аймагта эгээ олоор гэрнүүд баригдаа. Тарбагатайн, Кабанскын, Загарайн, Байгал шадарай, Хойто Байгалай аймагуудта олон зон барилга хээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг