Ниигэм 28 sep 2022 469

Гүнзэгы удха шанартай

Буддын шажанай ёһололто ЦАМ хатар байгша һарын 24-дэ харуулагдаба. Тус хатар үбшэ зоболонһоо, муухай хоб жэбһээ аршалха аргатай юм. Үшөө тиихэдэ энэ ёһолол оюутадта болон һургуулида һурадаг шабинарта тон туһатай байха.

Улаан-Үдын хажууда оршоһон Дээдэ Онгостойн дасанай лама санаартан 3 үдэрэй туршада Ямандагын Идамда, Гомбо Сахюусанда болон Чойжал Сахюусанда уншалга хураһан байна.

- ЦАМ хатар бүри хубисхалай урда жэлнүүдһээ эхиеэ абана.  Тэрэнэй гэршэ болоһон олон тоото гэрэл-зурагууд байха. Энэ хатарай хүдэлсэ бүхэниинь тон гүнзэгы өөрын удха шанартай юм, - гэжэ Буддын шажанай заншалта Сангхын түлөөлэгшэд дуулгана.

ЦАМ хатар  XXIV дүгээр Хамба лама Дамба  Аюшеевай үүсхэлээр һэргээгдэһэн юм. Буддын шажанай эрдэмтэ багша Агван Жамцын аша туһаар тус хатар энэ удаа дахинаа табигдаба.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна Огородник