Ниигэм 17 nov 2022 1292

Эхэ хэлэн - манай баялиг

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинуудай хоорондохи наадам   2 жэлэй хорилготой сагта   дистанционно аргаар үнгэргэгдэжэ байгаа. Байгша оной ноябриин 11-дэ дахяад  Ивалгын дасанда,   Буддын шажанай «Даши Чойнхорлин» гэжэ ехэ һургуулиин танхим соо 160-аад үхибүүд 47-дохи наадамдаа   дахинаа суглараа. Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ээлжэтэ наадамые даажа абаа.

Үндэһэн хэлэеэ ямаршье һаадгүйгөөр хүгжөөхэ, байдалдаа адли тэгшээр  хэрэглэхэ   ябадал  хангаха  зорилго хараалһан   «Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадам 2014 онһоо  һуралсалай жэл соо 5-6 удаа  үнгэрһөөр лэ байна. Өөрын түсэлнүүдтэй, үзүүлбэриин   материалтай, наадамай   программатай болоһон энэ   наадамда  эдэбхитэй оролсодог   үхибүүд, наада дэмжэн ябадаг багшанар, эбээн тэдхэгшэд  бии болонхой.

Энэ наадамда эдэбхитэй ябадаг үхибүүдэй мэдэсэ  үргэдхэхэ түсэлнүүд Юрэнхылэгшын грантын  мүнгэн шанда хүртөө һэн. «Сэлэнгын, Зэдын аймагуудаар эдир сэдхүүлшэдэй хизаар ороноо шэнжэлэлгын аяншалга» гэһэн түсэлэй  ёһоор  үхибүүд   энэ  мэргэжэл тухай    эхин ойлгосо үгэһэн  һуралсал гараа. Удаань  долоон хоногой туршада сэлгеэ Сэлэнгэ, зэрэлгээтэ Зэдэ нютагуудаар ябажа, абаһан мэдэсэеэ хэрэг дээрэ бэелүүлэн, мэдээсэл, найруулгануудые бэшээ, интервью абаа, гэрэл зурагуудые буулгаа, ФМ радиогоор  сэхэ эфиртэ мэдээсэл үгэжэ байгаа.

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн уласай һургуулинууд хоорондын  наадам хадаа арадай ёһо заншал сахиха, уламжалалта ажал мэдэхэ, оршон тойрондоо зүб хандаса хүмүүжүүлхэ үүргэтэй гээшэ. Үхибүүн бүхэн өөрын бэлигтэй.  Ажаглан үзэхэдэ, гартаа дүйтэй дархашуул, уралигай, оёдолой  удха  ойлгон сэгнэгшэд, үгэдөө уран, хэлэндээ хурдан  абьяастан  жэл бүри илгаран гараад лэ байна. Энэ удаа сугларһан эдиршүүлдэ « Баян хэлэтэй арад – ерээдүйтэй», «Буян хэшэг уряалая» гэһэн   номинацинуудаар  9 ондо ондоо  даабари  үгтэһэн байгаа. Үгтэһэн ямаршье даабари  үхибүүдэй  хараһан, мэдэһэн, хэһэн  юумэнүүд дээрэ үндэһэлэгдэжэ,  һанал бодолоо ураар, зүбөөр хөөрэлгэдэ, үгын нөөсэ баяжуулгада анхарал табина.

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн 47-дохи наадамай  илагшадтай танилсуулая:

 1. Тест

I  Найданова Ксения, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

II Зарбулаева Алина, Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули

III  Дайндаров Ринчин, Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

 1. Эрхим һанамжа (комментари)

I  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

II  Лыгденова Саран, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

III  Мункуева Света, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

III Дайндаров Барас, Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

Тусхай призууд: Доржиев Жамса, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм, Нимаев Соел, Мухар-Шэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

 

 1. Байгалай намар (сээжээр найруулга)

I  Цынгуев Дамдин, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

II Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III Нимаева Ирина, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

 

 1. Бэлигүүн толи

I  Дайндаров Барас, Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

III Цыренов Номто, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

 

 1. Модон дархан

I  Жимбеев Радна, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

II  Раднаев Булат, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III Ванзатов Мэргэн, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

 

 1. Сагаан Дара эхын магтаал 

I  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II  Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

 

 1. Гар урлал

I Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

II  Раднаева Аяна, Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III Намсараева Номина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда сургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

 

 1. Арһан урлал

I Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II  Аюшеева Алина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

III Дандарова Найжид, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

 

 1. Һэеы урлал

I  Чимитдоржиева Арина, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

II Николаева Адиса, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

III  Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

Һургуулинуудай дунда урилдаанай дүнгүүд 

Эрхим 10 бүлэгүүд

 1.  Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг —  83,6
 2. Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм —  78,4
 3. Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули — 78,2
 4. Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар»  бүлгэм —  75,45
 5. Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули —  72,5
 6.  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули —  69,5
 7. Мухар-Шэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули —  69,2
 8. Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули —  61,8
 9. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули —  61,3
 10. Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули —  60,15                                                                                                                                                                                                                                                «Буряад-ФМ» радиогой мэдээсэлэй албанай материалнуудаар

Фото: Анна Огородник