Ниигэм 22 mar 2023 346

Холбоо байгуулдаг хоёр хото

Зүүн зүгые хүгжөөхэ яаманай сайд Алексей Чекунков Тындэ болон Северобайкальск хотонуудай хүгжэхэ мастер-түсэбүүд тухай хөөрөө.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

«Эдэмнай БАМ-ай ажал хангана ха юм. Эдэ хотонуудай тусхай үүргэ хараадаа абаха шухала. Байгал-Амарай түмэр замай ажалые хангажа байха  нэмэлтэ үйлэдбэринүүд хэрэгтэй. БАМ мүнөөдэрэй эрилтэнүүдтэ таараһан зам боложо байна, тиимэһээ эдэ хотонуудшье хубилха ёһотой, - гэжэ Юрэнхылэгшэ онсолоо.

Северобайкальскын хүгжэлтын мастер-түсэб бэелүүлхэдэ, Нижнеангарскын агаарай буудал заһабарилагдан шэнэлэгдэхэ. Хотые Байгалай эрьетэй холбохо болбосон түхэлтэй харгы зам байгуулга хараалаатай. Мүн лэ Северобайкальскын шэнэ технологинуудай олон шэглэлтэй техникумэй лабораторно корпус, оюутадай хамтын байра болон технопарк баригдахаар түсэблөөтэй. 2030 он болотор бүхыдөө 26,7 млрд түхэригэй хүрэнгэ шэглүүлэгдэһэн 19 түлэб бэелүүлэгдэхэ ёһотой.

«Северобайкальск ба Тындэ хотонуудта шэнэ технологинуудые хараадаа абажа, ехэ боложол байһан ашаа тээбэри һаадгүй зөөлгые хангаха оршон, БАМ-ай ажаһуугшадта ажалай шэнэ һууринуудые байгуулха, экономикые олон һалбаритай болгохо, тэрэ тоодо аяншалгын болон бага ба дунда олзын хэрэгүүдые дэмжэхэ. Шэнэ гэр байрануудые бариха (жэшээлхэдэ, Тындэдэ шэнэ гэрнүүд үнинэй баригдаагүй, бүхы гэрнүүд 40 жэлэй саана бодхоогдоһон, харин Северобайкальскда гэр байрануудай сэн Улаан-Үдынхидэл адли). Коммунальна, транспортна болон ниигэмэй талаар һалбаринуудай хангалгануудые шэнэлхэ.  БАМ-да залуу мэргэжэлтэдые бэлдэхэ оршон байгуулха гэһэн зорилгонуудые мүн лэ урдаа табинабди», - гэжэ Алексей Чекунков элидхээ.

Мүнөө сагта Россиин эд бараа зүүн тээхи гадаадын гүрэнүүд руу гаргаха хэрэгтэ БАМ гол үүргэ дүүргэнэ. БАМ-аар зөөгдэһэн ашаа тээбэриин сэн 2022 ондо 3 триллион түхэригһөө дээшэ болоо. Зүүн зүгые хүгжөөхэ яаманай уридшалһан мэдээнүүдээр, һаяын арбан жэлдэ ашаа зөөлгэ хоёр дахин ехэдэхэ юм.

Тындэ ба Северобайкальск хотонуудай хүгжэлтэ энэл хоёр хотын ажаһуугшадта шухала бэшэ, харин БАМ-ые мянган модо гаран зубшаһан газар дайдаар оршодог 70-аад һуурин тосхонуудта ажаһуудаг зуун мянган шахуу хүн зоной ажабайдалда нүлөөлхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа