Ниигэм 23 mar 2023 743

Хабарай уулзалга

Хориин  түбэй номой санда «Хоримнай маниие танилсуулаа» гэжэ дулаан уулзалга үнгэрѳѳ. Хоридо ажаһуудаг Хэжэнгэһээ, Хориһоо, Яруунаһаа гарбалтай  зон эндэ олоороо суглараа.

Номой санда олон жэлдэ хүдэлһэн Я.Г.Будожапова иимэ хэмжээ ябуулгын эхи табиһан юм. Янжима Гомбоевнагай хэлэһээр, түрүүшын иимэ уулзалга 2012 ондо үнгэрѳѳ. Харин 5-6 жэлэй саана «Ая ганга» гэжэ кафе соо болоһон  уулзалга тухай  Буряадай гүрэнэй телевидени дамжуулга буулгаһан байна.

Хори тосхоной сомон дарга Ч.Ц.Базардараев, Анаа дасанай шэрээтэ Легцок лама, номой сангай дарга Е.Б.Дугарова гэгшэд  энэ уулзалгын эхиндэ сугларагшадые Сагаан һарын һайндэрѳѳр амаршалаад, үнэн зүрхэнһѳѳ  юрѳѳлнүүдые  хэлээ.

Удаань конкурснууд эмхидхэгдээ. «Визитная карточка», «Сагаан эдеэнэй хэшэг», «Дуулаябди, золгоёбди»» гэжэ конкурснууд, Хори нютагай, Буряад Уласай соёлой  түүхэ мэдэхэ, таабаринуудые  тааха викторина  сугларагшадай   анхарал нилээд татаа. Хабаадагшад ѳѳһэдынгѳѳ  абьяас талаангаа, эрдэм мэдэсэеэ арга шадаалараа харуулаа.  Нютагаархидай    ямаршье  уулзалганууд  дуугүй байдаггүй гүб даа?  Зохид  уянгатай, мэдээжэ  болоһон  буряад дуунууд  тэрэ үдэр номой сангай түб  соо нилээн  ханхинуулагдаа.

Жюриин гэшүүд  хабаадагшадай бүхы даабаринуудыень шалгаад, дүнгүүдые гаргаа.

Яруунынхид, нэрэнүүдыень хэлэе - Ж.Д. Будаева, Р.Ц. Бабуева, О.Д. Ешеева, Ц.М. Намсараева, Л.Н. Дугарова -  энэ мүрысѳѳндэ  илалта туйлаа. Хориинхид (П.Р. Жигжитов, Б.Б. Батуев, Б.Д. Цыдыпов, Ц.Ж. Гатапова, Т.Б. Цыремпилов)   хоёрдохи һуурида  гараа. Хэжэнгынхид (В.Н. Дашидоржиев, Д.С. Бадмацыренова, Ш. Чимитов, С.Б. Дашидоржиева) гэгшэд  гурбадахи һуури абаа.

Бүхы хабаадагшадта хадагууд, гарай бэлэгүүд  барюулагдаа. Легцог лама  Хориин «Берёзка»  гэжэ сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ  Л.Н. Дугаровада  сэнтэй ном бэлэглээ.

«Хабарай  наранай шангаар шаража байһандал, энэ  дулаан, хүхюун уулзалга - харилсаан сэдьхэлыемнай жэгнээд, зосоомнай наран гараа», - гэжэ Хориин соёлой суута  ветеран  Бато Далаевич Цыдыпов  үнэн  зүрхэнһѳѳ баярлаба.

Хориин номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэгшын таһагай хүдэлмэрилэгшэдэй  Д.Н.Бабуевагай, С.Ц.Жигмитдоржиевагай  туһаар энэ хэмжээ ябуулга  зохидоор  эмхидхэгдээ гэжэ тэмдэглэмээр. Тус уулзалгада  Дарима Намсараевна, Соелма Цыреновнаһаа гадна М.Д. Дагбаев, Ч.Ц. Базардараев, аймагай ОСЗН-эй дарга Д.Б. Будаева,  аймагай гэгээрэлэй ветеран Г.Ц. Цыреторова гэгшэд хандиб  оруулаад,  туһа  хүргѳѳ.

Буряад Уласай олон ондоо нютагуудһаа ерэжэ, хонгор һайхан Хори нютагта  түбхинэһэн, гуламтаяа түхеэрһэн хүнүүдэй  иимэ уулзалганууд саашадаа  энэл ёһоороо  үнгэржэ байг гээд, Г.Ц.Цыреторова үреэбэ. Үреэл тогтохо болтогой!

Цырен-Дондогой Баяр

Фото: авторай гэрэл зураг