Ниигэм 29 mar 2023 440

Эрдэмтэнэй дурасхаалда

Байгша оной мартын 30-31-эй үдэрнүүдтэ Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида Бүхэроссиин эрдэмэй конференци үнгэрхэнь. Тус хэмжээ ябуулга хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор С.И. Гармаевагай 85 жэлэй ойдо зорюулагдана.

© фото: БГУ-гай сайтһаа

Светлана Искровна үсөөн үндэһэ яһатанай уран зохёол олон жэлэй туршада гүнзэгыгөөр шэнжэлжэ,  «Типология художественных традиций в прозе Бурятии XX века» (1996 он) гэжэ монографи бэшэһэн юм. Энэнь Сибириин арадуудай литературын хүгжэлтэдэ  туйлай ехэ нүлөө үзүүлээ һэн.

Үглөөнэй 11.00 сагта эхилхэ пленарна зүблөөн дээрэ филологиин эрдэмэй доктор И.В. Булгутовагай, филологиин эрдэмэй доктор, профессор В.В. Башкеевагай элидхэлнүүд сугларагшадай һонорто дурадхагдаха.  Бүхэроссиин эрдэмэй  конференциин хэмжээндэ 7 секци ажалаа ябуулха. Россиин болон хари гүрэнүүдэй арадуудай литература, аман зохёол шэнжэлэлгын дүнгүүд эндэ хараалагдаха, саашанхи хүгжэлтын асуудалнууд зүбшэгдэхэ. Ород ба буряад хэлэ, литература заадаг багшанар лекцинүүдтэ, мастер-классуудта оролсожо, мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: БГУ-гай сайтһаа