Ниигэм 30 mar 2023 956

Бэшэлгээр бэеэ туршаа

Бүгэдэ Буряадай “Эрдэм-2023” гэжэ диктант бэшэлгын 161 талмай Буряад Улас дотор дэлгээгдээ. Жэшээнь, Улаан-Үдэ хотын “Журавлёнок” сэсэрлигтэ 50-яад хүн хабаадаһан байна.

- Сэсэрлигэймнай хүдэлмэрилэгшэд диктант бэшэжэ туршаба. Хүүгэдэйнгээ түрэлхидые баһа уряабди. Олоор ерэһэндэнь баяртайбди. Мүн сэсэрлигтэй зэргэлээд ажаһуугшад өөһэдынгөө һайн һанаагаар ерэбэ гээшэ. Бэлдэһэн һууринууднай бусад зондо хүрөөгүй. Диктант бэшэхэ дуратайшуулые хүгжэмэйнгөө залай танхимда багтаагаабди. Олонхи хабаадагшадай буряад хубсаһаараа ерэһэндэнь баһа баярламаар,  - гэжэ “Журавлёнок” сэсэрлигэй буряад хэлэнэй багша Дэжэд Владимировна Матвеева мэдүүлнэ.

Буряад драмын театрай зүжэгшэн, Буряадай арадай артистка Жажан Динганорбоева шадамар бэрхээр диктант уншажа үгөө. “Битнай наадажашье байгаад уншахаб”, - гэжэ байгаад, арадай артистка сугларагшадтай харилсаа.

- Үшөө иимэ уялга дүүргэжэ үзөөгүй ябааб. Һургуулиин наһандамни  багшынгаа диктант уншаһые һанаад, адляар уншаха гэжэ оролдооб. Текст хүндэшэг байгаа. Заримашуул удаан бэшэнэ. Яаба хээбэшье олон хүнүүдэй буряадаараа бэшэжэ байхадань баярламаар, - гэжэ Жажан Динганорбоева хэлэнэ.

Диктант бэлээр бэшэгдээгүй гэжэ сугларагшад тэмдэглэнэ.

- Ганса һургуулиингаа наһанда диктант бэшээб. Ехэл хүндэ байнал даа. Мүнөө сагта ажал дээрээ буряадаараа харилсанагүйбди. Гансал гэртээ “Журавлёнок” сэсэрлигтэ ябадаг үхибүүтэйгээ хөөрэлдэнэбди. Түрэл хэлэн дээрээ дуунуудые, шүлэгүүдые сээжэлдэнэбди, хөөрэлдэнэбди. Харин сугтаа диктант бэшэжэ эхилээгүйбди, - гэжэ Ирина Дарижапова һанамжаяа хэлэнэ.

- Анха түрүүшынхиеэ энэ хэмжээ ябуулгада хабааданаб. Хатуушаг байгаа гэжэ абаһаар лэ хэлэхэ байнаб. Ушар гэхэдэ, һургуулидаа һүүлшынхиеэ буряадаар диктант бэшээб. Танигдаагүй үгэнүүд дайралдаа, ехэнхииень бидэ хэрэглэнэбди. Иигэжэ бэеэ туршааб даа, - гэжэ Должид хөөрэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: авторай гэрэл зурагууд