Ниигэм 22 may 2023 475

Эдир сэрэгшэд урилдаба

Һүүлэй сагта, илангаяа сэрэгэй тусхай операциин эхилһэнһээ хойшо гүрэнэй бүхы һургуулинуудта үхибүүдые Эхэ орон тухай ойлгосотой болгохын тулада элдэб хэмжээнүүд эрхилэгдэнэ – тусхай хэшээлнүүд үнгэрнэ. Тиихэдэ сэрэгэй-патриотическа хүмүүжүүлгэдэ гол анхарал хандуулагдадаг болонхой.
Майн 11-дэ Улаан-Үдын 63-дахи һургуулиин һурагшад заншалта ёһоороо жагсаалда сэрэгшэд мэтээр алхалан урилдаба. Хоёрдохи жэлээ 8-дахи “Б” ангиин һурагшад түрүүшүүлэй тоодо оробо.

© фото: Соелма Цыдыпова

Агуу Илалтын 78 жэлдэ зорюулһан һураг­шадай энэ хэмжээ ябуулгада Сосновый Борой 65262-дохи сэрэгэй частиин түлөөлэгшэд хабаадаа. Урда жэлэйхидэ орходоо, газаа бүрхэг, хүйтэн үдэр туда­жа, һургуулиин тамирай зал соо урилдаан үнгэрөө. 7-дохи болон 8-дахи ангиин һурагшад ана-мана тулалдаба. Һайн бэлэдхэлтэйнүүд байна гэжэ, сэрэгэй частиин түлөөлэгшэд нэгэн дуугаар тэмдэглээ.

Үнгэрһэн жэлдэ илалта туйлаһан 8-дахи “Б” ангиин һу­рагшад байгша ондо 2-дохи һуурида гараа. 11 эдир сэ­рэгшэд һара шахуу бэлэдхэл хээ. Тэдэниие 10-дахи ангиин сержант Александра Тогми­това сэрэгшэдһээ өөрэгүй­гөөр һорёо. Нэгэ жэгдэ ал­халха шадабарииень мүлеэ. Эдир “сэрэгшэ” Намсарай Эрдынеевэй тэмдэглэһээр: «Урда жэл анха түрүүшын­хиеэ хабаадаабди. Тиимэһээ бүри ехээр бэлдэлгэ хээ һэм­ди. “Һураһан юумэ һураар татахагүйш” гэдэгтэл шада­баритай болоһон хадаа энэ удаа дахин тэрэнээ дабтааб­ди, бэеэ бэлдээбди. Би эхин ангиһаа тамирай шэглэлээр секцинүүдтэ ябаһанби. Андрей Куприянов гэжэ шанга һоригшын хүтэлбэри доро дзюдо ба самбо барилдаа­гаар бэеэ һоридог байгааб. Удаань нилээн бүмбэгэ үдь­хэлөөб – футбол наадааб. 63- дахи һургуулиин газаахи ста­диониинь үргэн даа. Үдэшэ орой болотор нүхэдөөрөө бүмбэгэ буляалдан гүйл­дэдэг байгаабди. Мүнөө та­мирай “Патриот” түбтэ бүм­бэгэ шэдэнэб. Данзан Юн­дунович Эрдынеев түрүүтэй бэрхэ һоригшодой гар доро оронхойбди. Һайн команда байгуулагданхай. Сугтаа во­лейбол наададаг хүбүүднай ехэ бэрхэнүүд юм. Тамирай секцинүүдтэ олоһон дүршэ­лни сэрэгшэдэй жагсаалда зогсон алхалхадамни, туһа болоод үгэнэ. Баһал нэгэ ко­манда болоод, дуу дуулан, нэгэ жэгдэ гэшхэлнэ ха юм­бибди».

8-дахи “Б” ангиин хүтэлбэрилэгшэ Соёлма Цыдыпова омогорхол дүүрэнээр иигэжэ нэмэбэ: “Үхибүүднай бэрхэнүүд даа! Хоёрдохи жэлэй түрүүшүүлэй тоодо оробо. Һүр жабхаланта маршировкоор эгээл эрхимүүд гэжэ шалгараа. Энэ урилдаанда оролсоһон үхибүүдэй гэртэхиндэ баярые хүргэнэб. Эжы абанарайнь дэмжэлтэ мэ­дэрэгдээ”.

Һургуулиин 7-дохи ан­гинуудай командирнуудай дундаһаа Иляна Каракаш шалгаран шагнагдаа. 8-дахи ангинуудай дундаһаа Жар­гал Будажапов түрүүлээ. Ко­мандна тоосоондо 7-дохи “Е”, 8-дахи “Г” ангинууд 1-дэхи һуурида гараа. Хоёрдохи һуурида - 7-дохи “Б”, 8-дахи “Б” ангинууд гараа. Гурбада­хи һуури - 7-дохи “З”, 8-дахи “И”, “К”, “Ж” классууд абаба. “Бүхы хабаадагшадые амар­шалнаб! Хүмүүжүүлхы уд­хатай иимэ хэмжээнүүд ехэ хэрэгтэй”, - гээд, Улаан-Үдын 63-дахи һургуулиин захирал Батор Гомбоев тобшолбо.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Соелма Цыдыпова