Ниигэм 2 jun 2023 714

«Заяа ехэтэй Загаһатымби»

Буряад ороноймнай хүдөө аймагуудай зарим ажахынуудай таряалангай талмайнууд дээрэ эртэ үглөөнһөө үдэшэ орой болотор түмэр хүлэгүүдэй хүүеэн соностоһоор. Ажалшад талха таряагаа тарижа, үшөө сүлөөгүй. Үдэрэй хэды хубилжа байдаг уларилһаа уламжалан, хабарай гол ажал унжагайруулагдаһаар. Буряад Уласай хүдөө ажахын сайдай орлогшо Булат Цыренжапов үхибүүн наһаяа дурсахадаа, нэн түрүүн Загаһатынгаа хойно добо дээрэ олон комбайнуудай тооһо бурьюулан ябахые һанаадхина. Булат Цыденовичтэй хөөрэлдөөгөө дурадхахамнай.

Сайн байна. Булат Цыденович, ямар нютагай болонот? Бага бал­шар наһан тухайгаа хөөрыт даа?

- Би 1968 оной сентябриин 11-дэ Улаан-Үдэдэ түрэһэмби. Бага балшар наһамни нютагтаа – Хэжэнгынгээ ай­магай Загаһата һууринда үнгэрөө. Совет үеын үхибүүн хадаа бишыхан ябахадаа, космонавт, лётчик болохо­ёо хүсэдэг байгааб... Һургуулиин үе гэхэдээ, долоодохи классаа дүүргээд, Загаһатынгаа совхоздо ажаллаһанаа һанадагби. Тэрэ сагта хони малай тоо толгой олон, талха таряанай тал­май үргэн байгша һааб даа. Халуун зун хурьгадые адуулха, үбһэ саб­шаха ажалтай һаабзаб. Хартаабхын талмай үетэн нүхэдөөрөө уһалагша һэмди. Мүнөө һанахада, ургажа ябаа үетэндэ иимэ хүмүүжүүлгэ хэрэгтэйл байна. Хүн ажал хэхэдээ, ухаа ородог, олон юумэндэ һурадаг гээшэ.

9-дэхи классаа дүүргээд, меди­цинскэ хамаг шалгалта гараад, Благовещенскын танково-сэрэгэй учи­лищида саарһа дансаяа тушаагаад туршааб. Болоогүй. Арбадахи клас­саа түгэсөөд, Буряадай хүдөө ажахын институдай агрономой таһагта орооб.

- Ажалайнгаа намтар түрэл совхоздоо эхилээ гүт?

- Тиигээ. 1992 ондо хүдэлжэ эхилээб. Хүлгөөтэй ерээд онууд ямар байгааб гэжэ булта мэдэнэ гүбди даа. Үүлтэртэ хонидой “Загустай” гэһэн совхозойнгоо һалахада, ондоо ажал бэдэрхэ болооб. Һүүлдэ Улаан- Үдэ зөөжэ ерээд, агрономоороо хүдэлөөб. Тиигэжэ 2015 он болотор Россельхознадзорой Буряадай бо­лон Эрхүү можодохи хүтэлбэриин хүтэлбэрилэгшын орлогшын тушаалда ажаллааб.

- Та өөрын ажахытай?

- Хүдөө ажахын талаар яһала дүй дүршэлтэй хадаа өөрын ажахытай болохо һэдэлгэ гаргаа хүм. 2015 ондо “Улаан-Хада” гэһэн ажахы байгуулааб. Тэрэмнай Загарайн аймагта оршодог юм.

- Булат Цыденович, дүрбэдэхи жэлээ Буряад Уласай хүдөө ажахын сайдай орлогшын тушаалда хүдэлжэ ябанат. Энэ сагай хугасаада юун хэгдээб?

- Иигээд харахада, һүүлэй жэл­нүүдтэ залуушуулнай нютагаа бусажа, өөрын ажахынуудые байгуулдаг болонхой. Би өөрөө албанайнгаа хэрэгээр хүдөө нютагуудаар ябаха­даа, фермернүүдтэй ходо уулзажа, хөөрэлдэжэ байдагби. Гүрэн түрэм­най хүдөө ажахыдаа анхаралаа хан­дуулжа байхадань, урмашамаар байдаг. Жэл бүри грантнуудай кон­курсдо олон залуушуул хабаададаг. Гурбан шэглэлээр мүнгэн тараагда­даг гээд, бултанда мэдээжэ. “Агро­стартап” гээд хүдөө ажахыда ажал­лажа эхилхэеэ байһан зон саарһа дансануудаа тушаадаг. Жэшээнь, энэ жэлдэ 101 мэдүүлгэ үгтөө. Энэ шэг- лэлээр бүхыдөө 85 миллион түхэри­гэй туһаламжа шэглүүлэгдэнэ. Хо­ёрдохинь гэхэдэ, гэр бүлын ажахы хүгжөөлгэ. Эндэмнай хүл дээрээ га­раһан фермернүүд дэмжэлтэдэ хүртэхэ арга боломжотой. Дэмжэл­тэнь хамта дээрээ 90 гаран милли­он түхэригтэ хүрэдэг. Гурбадахинь гэхэдэ, хүдөө ажахын кооперативуу­дай материально-техническэ бааза шэнэдхэлгэ болоно. Энэ жэл 4 кооператив хабаадаа. Дэмжэлтэнь хамта­даа 26 миллион түхэригтэ хүрэнэ.

- Эжы баабайнгаа һургаал зааба­ри һанан ябадаг гүт?

- Үхибүүн ябахадаа, хэлэһэн зүбшэл заабаринуудыень ехээр ойлгодоггүй һэм. Сэхэ яба гэдэг һэн. Сэб сэхэ ябаха гү, али яаха юм? Он жэл­нүүдэй ошохо тума, наһатайшье бо­ложо байхадаа, эдэ үгэнүүдэй удхы­ень дүүрэнээр ойлгоноб. Сэхэ ябаха гээшэмнай хүндэ муу юумэ хэлэхэ­гүй, һанахагүй, мэхэлхэгүй. Зондоо туһатай ябаха хэрэгтэй. Наһатай бо­ложо байнабди, үхибүүднай томо бо­лоно - эжы баабайн һургаал һанагда­нал даа.

- Сүлөө сагаа яагаад үнгэргэдэг­бта?

- Амаржа балай болодоггүй. Тиигэбэшье долоон хоногой нэгэ удаа заал һаа Загарайн аймаг руу ажахы­даа ошожо, ажалаа хэхэ дуратайб. Сэбэр агаарта, уужам тала дайдада сэдьхэлни сэлмэдэг. Тала дайдаяа харахадаа, зосоом тэниидэг.

Үшөө тиихэдэ футбол наададагби, ном уншадагби. Түүхэ уудалһан но­мууд һонирхолтой байдаг.

- Гэр бүлэ тухайгаа нэгэ хэды үгэ хэлыт?

- Наһанаймни найдамтай нүхэр Дугарма Цыбикмитовна гэжэ нэрэтэй юм. 33 жэлдэ хамта ажаһуунабди. Сугтаа дунда һургуулида нэгэ анги­да һураабди. Гурбан үри хүүгэдтэйб­ди. Ехэ хүбүүмнай дээдэ һургуулияа дүүргээд, мэргэжэлтэй болонхой. Хо­ёрдохи хүбүүмнай Буряадай гүрэнэй университедтэ һурадаг. Басагамнай 10-дахи классаа дүүргээ. Амтатайхан ашанартай болохоёо һананабди. Хүлеэнэбди.

- «Буряад үнэн» сониной уншаг­шадта юу хүсэхэ байнат?

- Хүндэтэ нютагаархидтаа, олон уншагшадтаа бэеын элүүр энхые, хамаг һайниие хүсэнэб. Зохёохы кол­лективтатнай амжалта хүсэнэб!

- Һайн даа, Булат Цыденович, тандаа баһал һайниие хүсэнэбди.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Булат Цыренжаповай дурадхаһан гэрэл зурагууд