Спорт 16 jul 2020 74

Утын зайда гүйхэ мүрысөөн

Ивалга – Дасан гэһэн харгыгаар ута зай гүйдэлөөр  мүрысөөн (марафон) болохо

Август һарада болохо мүрысөөн Ивалгын дасанай газааһаа үглөөнэй 10.00 сагта эхилхэ. Эрэшүүл 42 км. 5 сагай туршада, эхэнэрнүүд 25 км. 2,5 саг соо дабаха эрилтэтэй.

Энэ ехэ зайда амжалта туйлаһан тамиршадта бэлэгүүд, шагналнууд барюулагдаха. Эрэшүүлэй дунда эрхимлэһэн 6 хүндэ,  эхэнэрнүүдэй дунда 4 тамиршанда урмашуулгын бэлэгүүд үгтэхэ.

Энэ ута зайда гүйхэ мүрысөөндэ хабаадаха хэрэгтэ бэлэдхэл, бэеэ һорилго ехэ хэрэгтэй. Тиимэһээ һара урид энэн тухай дуулгажа, хабаадаха дуратай тамиршадые бэлэдхэлээ хэжэ эхилхыень уринадби. 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Байкал DAILY сониной жасаһаа