Спорт 30 nov 2022 553

Найдал түрүүлнэ

Ород гүрэнэй залуу харбагшад заншалта ёһоороо ноябрь һарын һүүл багаар “Надежды России” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ уулзадаг юм. Энэ удаа Буряадай тамиршад дүрбэн медальда хүртэһэн байна.

5-дахи жэлээ удаа да­раалан тус мүрысөөн Великие Луки хотодо эм­хидхэгдэнэ. Мүнөө жэлдэ хэзээ хэзээнэйхиһээ олоор тамиршад эндэ хабаадаһан байна. 35 можо хизаарай 657 залуу тамиршад наһанай хоёр бүлэгтэ хубаараад, түрүү һуури эзэлэгшэдые элирүүлбэ.

21 наһа хүрөөдүй тамир­шадай дунда мүрысөөндэ Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. Команд­на тоосоондо эрэшүүлэй суглуулагдамал команда шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Санкт-Петербург болон Мо­сква хотонуудай тамирша­дые шүүгээд, финалда Үбэр Байгалай хизаарай команда­да тэдэ диилдэшоо. Иигэжэ Александр Гонгоров, Бато Доржиев, Санжэ Цыдыпов гэгшэд мүнгэн медаль абаба.

Хубиин тоосоондо Бато Доржиев, Светлана Харуль­чиева гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ. ДНР-эй, Ленинградай можын, Бу­ряадай, Москвагай тамир­шадые Бато илажа гараад, хахад финалай уулзалгада Чувашиин түлөөлэгшэдэ диилдээ. 3-дахи һуури эзэл­хын түлөө уулзалгада Үбэр Байгалай хизаарай Максим Цыреновые шүүһэн байна. Светлана Москва хотын гур­бан түлөөлэгшые, Дагеста­най тамиршаниие шүүгээ. Үбэр Байгалай хизаарай Ирина Дашинимаевае ила­жа, шангай 3-дахи һуурида гараа.

18 наһа хүрөөдүй наһанай бүлэгтэ Буряадай тамиршад оройдоол нэгэ медаляар шагнагдаа. Басагадай ко­манда 3-дахи һуурида гараа. Адиса Гергенова, Алексан­дра Дашиева, Санжана Жиг­житова гэгшэд хүрэл медаль абахын түлөө Ханты-Манси­ин тойрогой тамиршадые диилэһэн байна.

Бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадагшад Псковой можын Великие Луки хотоһоо Московско можын Красногорск хото ошо­бо. Эдэ үдэрнүүдтэ тэндэ Ород гүрэнэй генеральна прокуророй шангуудта хүртэхын түлөө бүхэроссиин мүрысөөн болохоор хараа­лагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ