Зурхай 21 aug 2023 400

Буряад-монгол зурхай августын 21-һээ 27 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 21, гарагай 2, буряад-монгол литээр 5.

Һарын 5-ай үдэр ном уншаха, холын замда мор­дохо болон номгон үйлэнүүдтэ һайн. Модоор ура дарха хэхэгүй, наһа барагшын хэрэг бүтээхэгүй. Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хубаарал» болоно.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнууд­таяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бэшэ тэ­эшэ - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 22, гарагай 3, буряад-монгол литээр 6.

Һарын 6-ай үдэр амидаралаа болон ажабайда­лаа хангаха хэрэгүүд, аралжаа наймаан болон тала хээрын ажалнууд урагшатай.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэ­шэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха­да һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдые эхилхэдэ һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн тээшэ - муу, бэшэ зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулга­на, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, би­шэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һайжарна.

Августын 23, гарагай 4, буряад-монгол литээр 7.

Долооной үдэр уһатай ба газартай холбоотой ажалнуудые, наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэдэ урагшатай. Бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Амгалан тайбанай, мориной хэшэг даллага аба­хада; пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хубаарал» болоно.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аман, хэрүүл тэмсэл дэлгэрхэ.

Августын 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр 8.

Найманай дүйсэндэ холын замда мордохогүй, газар һэндэхэгүй, хубсаһа эсхэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага аба­хада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдые эхилхэдэ һайн.

«Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Августын 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр 9.

9-дэ холын замда мордоходо, аралжаа наймаа ябуулхада һайн. Хурим түрэ наадахагүй, наһа бараг­шые хүдөөлхэгүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага аба­хада, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушаржа, «Сиддхи» болоно: һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр барихада, газар худалдажа аба­хада, ажалнуудаа согсолходо, хэблүүлхэдэ һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, ту­улай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Августын 26, гарагай 7, буряад-монгол литээр 10.

10-да – аянда гарахагүй.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хи­идхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушаржа, «Сиддхи» болоно: һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада, ажалнуудаа согсолходо, хэблүүлхэдэ һайн.

«Ниитэ» үүдэн нээгдэнэ: шухала уулзалга, суглаа зүблөөнүүдые эмхидхэхэгүй; шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада - муу, илангаяа ба­руун зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэл­тэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 27, гарагай 1, буряад-монгол литээр 11.

11-дэ хурим түрэ наадахада, найр наада үнгэргэхэдэ һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, бая­лигай, адуу малай хэшэг даллага абахада; шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан ма­хабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна, шухала хэрэгүүд, эмнэлгэ урагшагүйдэхэ.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эрхэтэн ба ухаан хурсадаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК