Зурхай 4 sep 2023 495

Буряад-монгол зурхай сентябриин 4-һөө 10 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Сентябриин 4, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 20.

20-ой үдэр арьбажуулгын бүхы хэрэгүүд бүтэсэтэй һайн.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Харгыда гарахада «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба андалгада.

Сентябриин 5, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 21.

21-эй үдэр үрэһэ тарихада, захиралта үгэхэдэ һайн.

Халуун уһанда орохогүй.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй, шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда урда зүг руу гарахада муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэнүүдтэ.

Сентябриин 6, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 22.

22-до һуралсалда, одо зурхай шудалхада, урлалай шадабаринуудта һурахада, пеэшэн табихада һайн.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуу­гаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые орол­дог.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэ­хэ гэбэшье, үбшэн хүрэжэ магадгүй.

Сентябриин 7, гарагай 5, буряад-монгол литээр 23.

23-да хотодо хэрэг бүтээхэдэ һайн.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ­дэ, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: үхибүүнэй шухала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Сентябриин 8, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 24.

24-дэ нүхэсэхэдэ (харилсаа тогтооходо) һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг дал­лага абахада һайн үдэр.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай дорой­тохо.

Сентябриин 9, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 25.

25 - хандамаанарай үдэр: үрэһэ тарихада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, аралжаа най­маа ябуулхада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралну­удтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Сентябриин 10, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 26.

26-да айраг, тараг бэрихэдэ һайн.

Адуу мал худалдахагүй, аралжаа наймаа ябуулхагүй, андалдаа хэхэгүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унда­най, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК