Главная / Новости /Спорт / Аха болон Түнхэндэ абаргануудые бэлдэхын тулада

Аха болон Түнхэндэ абаргануудые бэлдэхын тулада

11-04-2019

Барилдаанай найман ханатай гэр бодхоохо дэмбэрэлтэ хэрэгые Аха болон Түнхэн аймагуудта тон ехээр дэмжэнэ гэжэ хэлэлтэй.

Аха аймагай Сорог һууринда иимэ байра дүрбэн жэлэй саана бодхоогдожо, бүхы нютагай үхибүүдые баярлуулаа бэлэй. Һаруул гэрэй томо таһалгадань барилдаанай томо хибэс дэлгэгдэнхэй. Мүн тиихэдэ хубсаһа хунараа һэлгэхэ таһалганууд, бэеэ угаалгын хэрэгсэлнүүд бии. Тиихэдэ хонолгын хэдэн таһагуудта Сорогто үнгэргэгдэдэг мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан тамиршад байрладаг юм.

2018 ондо иимэ гэрнүүд Аха аймагай Саяан болон Хүүргэ һууринуудта бодхоогдожо эхилээ. “Саяны” гэһэн ТОС барилгын сметнэ дансануудые бэлэдхэлгэдэ 600 мянган түхэриг мүнгэ уласай конкурсдо хабаадажа абаһан байна. Мүн тиихэдэ сомоной захиргаан шэнэ пилорама худалдан абаа. Тиигэжэ нэгэ сая түхэриг гаргашалжа, гэрэй торхо бодхоогоо, тэрэнээ хушаа. Иигэһээр ажал үргэлжэлхэ юм.

Аха аймагай Хүүргэ һууринда бодхоогдожо байһан барилдаанай найман ханатай гэр спортын элүүржүүлгын “Эрчинэ” лагериин дэргэдэ оршоно. 2015 ондо үүдэеэ сэлиһэн энэ хүүгэдэй лагерь зундаа гурбан халаанаар хүдэлдэг юм. Аяншалгаар, футболоор болон барилдаагаар бэеэ һоридог хүбүүд, басагад амардаг гээшэ. Барилдаанай гэр баригдабал, Буряад Уласай суглуулагдамал командын гэшүүдшье эндэ ерэжэ, һорилго хэхэ түсэбтэй. Юуб гэхэдэ, далайн нюрууһаа 1395 метр дээрэ бэлэдхэл гарахада, тамиршадта һайнаар нүлөөлдэг гээшэ.

Түнхэн аймагай Хэрэн һууринда барилдаанай найман ханатай гэр 2018 оной октябрь һараһаа бодхоогдожо эхилээ.

-Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ хандахадамнай, тэдэ бүхыгөөрөө бидэниие дэмжээ. Бултандань ехэ баярые хүргэхэ байнабди. Тэдэнэй ашаар бидэ барилгын хэрэгсэлнүүдые абажа шадаабди. Юрын хүн зон манай барилгашадые амтатайгаар хооллуулжа байгаа. Дулаасуулалгын хэрэгсэлнүүдээр, евро-сонхоор хангаха бизнесменүүд апрель-май һарануудые хүлеэшэнхэй. Иигэжэ олоной туһаламжаар энэ ажалаа дулаан сагай ерэхэдэ түгэсэхэ түсэбтэйбди, - гэжэ аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүн Надежда Далаева хөөрэнэ.

Барилгын һүүлшын ажал хэрэгтэ нэгэ саяһаа үлүүтэй түхэриг хэрэгтэй гэжэ һунгамал мэдүүлнэ.

Хэрэн һууринда барилдаанда ябаха дуратайшуулай тоо олошорно. Юуб гэхэдэ, эндэ бэлигтэй һоригшо Бэлигто Гыргенов хүдэлжэ эхилээ. Барилдаанай һорилгонууд боксын залда эмхидхэгдэнэ гээшэ. Түсэбэй ёһоор, тэрэ 20 хүниие һорилго хэхэ аад, 50 гаран үхибүүдээр хүдэлхэ баатай. Найман ханатай гэр бодхоогдобол, эдир тамиршад өөрын танхимтай болохо һэн.

Борис БАЛДАНОВ

Авторай гэрэл зураг дээрэ: Надежда Далаева


Теги:17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания