Главная / Новости /Спорт / ​Мүльһэн ордон бариха тухай хэлсээн Улаан-Үдэдэ бататалагдаба

​Мүльһэн ордон бариха тухай хэлсээн Улаан-Үдэдэ бататалагдаба

27-05-2019

Буряад Уласта мүльһэн ордон бариха тухай хэлсээн баталагдаба. Тэрэнэй барилгада федеральна бюджетһээ 1,1 миллиард түхэриг һомологдожо, барилга 2021 ондо дүүрэхэ.

Мүльһэн ордондо хоккей наадаха хоёр талмай байгуулагдажа, тэрэнэй нэгэниинь 4000 һууритай тоглолтын танхим болгожо хубилгагдадаг байха. Тамирай түбтэ хоккей, кёрлинг наадаха, мүльһэн дээрэ һолжорхо талаар хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһэнэй ёһоор, үглөөнэй сагта долоон хоногой таба дахин хүүгэд түлбэригүй һорилго гараха аргатай. «Үбэлэй тамирай нааданууд гансашье Улаан-Үдэдэ бэшэ, харин уласай аймагуудташье олоной һонирхол татадаг. Тиимэһээ энэ ехэ шухала проект бэелүүлэгдэхэнь», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даалгабаряар Мүльһэн ордон баригдана гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

- Байгша ондо лукодром барижа эхилхэбди, Мүльһэн ордон баригдаха. Юрэнхылэгшын иимэ дэмжэлгээр улас дотор тамирай һалбари улам эдэбхитэй хүгжэхэ, - Алексей Цыденов онсолбо.

Мүльһэн ордон гүрэнэй болон хубиин мүнгэ һомололгоор баригдаха. Барилга ябуулагшадые элирүүлхэ мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Барнааул хотын «Арена» бүлгэмтэй хэлсээн баталагдаа. Тус бүлгэм мүнгэ һомолжо, барилга хэжэ, тамирай байшан ашаглаха юм. Тиихэдэ федеральна бюджетһээ 1,1 миллиард, уласай бюджетһээ 100 сая түхэриг һомологдохо юм.

- Бидэндэ ашаг үрэ ехэтэй хэлсээн баталагдаа. Барилга ябуулха эмхи өөрынгөө 200 сая түхэриг һомолжо, арбан жэлэй туршада тамирай ордон ашаглаха юм, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тобшолбо.

«Арена» бүлгэмэй юрэнхы захирал Михаил Дроздовой хэлэһээр, уласай Мүльһэн ордоной түсэл һүүлэй үеын техникын болон инженернүүдэй туйлалтануудай эрилтээр бэелүүлэгдэхэ.

- Бидэ дүрбэдэхи Мүльһэн ордон барихамнай, Улаан-Үдын объект эгээл һонирхолтой. Тиихэдэ ордон дотор фитнес-центр, шатар наадагшадай клуб, тамирай хэрэгсэлнүүдэй магазин, кафе баригдаха. Тус объект зайн гал, халуун уһа, дулаасуулгын талаар бэеэ даанги байха, - гэжэ мүнгэ һомологшо Михаил Дроздов хэлэбэ.  


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов мүльһэн ордонНаши издания