Главная / Новости /Спорт / Түрүүшүүлэй тоодо

Түрүүшүүлэй тоодо

14-06-2019

Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд

Нидерланды гүрэнэй Хертогенбош һууринда эрэмдэг бэ­етэй тамиршадай дунда һур харбалгаар дэлхэйн чемпионадта 300 га­ран тамиршад хабаадаа. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай тамиршад дүрбэн медаль абажа шадаа.

Июниин 3-9-эй үдэрнүүдтэ болоһон энэ мүрысөөн 2020 ондо үнгэргэгдэхэ Па­ралимпиин наадануудта шэлэн абалгын шата боло­жо үгөө. Ородой тамиршад бүхы дээрээ 6 медаль абаа. Тиигэжэ Паралимпиин наадануудта хабаадаха хоёр квотодо хүртөө.

Хубиин тоосоондо Татья­на Андриевская III һуури эзэлээ. Сингапурай болон Великобританиин тамир­шад I болон II һууринуудта гараа.

Командна тоосоондо Та­тьяна Андриевская баһа хүрэл медаль абаба. Даге­стан Уласай Анастасия Джи­оева болон Саха-Яхад Ула­сай Степанида Артахинова гэгшэдһээ бүридэһэн Оро­дой команда Италиин хар­баашадые III һууриин түлөө уулзалгада шүүгээ.

Эрэшүүлэй дунда команд­на тоосоондо Александр Дорофеев III һуури эзэлбэ. Константин Донской, Алек­сей Леонов болон Буряа­дай тамиршан Александр Дорофеев гэгшэд Италиин түлөөлэгшэдые илажа гараа.

Командна микст тоосо­ондо манай гүрэнэй суглу­улагдамал команда II һуури эзэлһэн байна. Степанида Артахинова болон Буряад ороной Баир Шигаев гэг­шэд түгэсхэлэй уулзалгада Хитадай тамиршадта орой­доол 1 очкогоор (148:149) шүүгдэбэ.

2020 ондо үнгэргэгдэхэ Паралимпиин нааданай һур харбалгын мүрысөөндэ нэгэ гүрэнһөө оройдоол нэгэ эхэнэр ба нэгэ бүһэтэй хүн хабаадаха эрхэтэй юм. Тиимэһээ гүрэн дотороо шанга гэгшын тулалдаан бо­лохо гээд һанагдана. Буряа- дай тамиршад Паралимпиа­дада ошожо шадаха гү гэжэ саг харуулха.

Һур харбаашадай дамжуулһан гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги:Наши издания