Главная / Новости /Спорт / Онон мүрэнһөө Ойхон арал хүрэтэр

Онон мүрэнһөө Ойхон арал хүрэтэр

14-08-2019

Болот ЦОКТОЕВОЙ гэрэл зураг

Эдэ үдэрнүүдтэ Ага тойрогто, мүн Эрхүү можын Ойхон аймагта бүхэриг шам­бай баатар хүбүүдэй тэмсээнүүд удаа дараалан үнгэргэгдэбэ. Агада, Онон мүрэнэй эрьедэ Бабжа Барас баатарта зорюулагдаһан наадан боложо, хабаа­дагшадынь барилдахаһаа гадна, һур харбажа, утын зайда морёор гүйлгэжэ урил­даа. Харин Байгал далайн Ойхон арал дээрэ СССР-эй спортын мастер Михаил Елбаскинай дурасхаалда зорюулагдаһан үндэһэн буряад барилдаагаар можо нютагууд хоорондын тэмсээн болобо.

Михаил Елбаскин буряад барилдаа­шад сооһоо РСФСР-эй түрүүшын чемпион боложо шадаа бэлэй. СССР-эй спортын мастерай дурасхаал мүнхэлһэн мүрысөөн Ойхондо дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдэнэ гэ­эшэ. Сугларагшад буряад барилдаагаар тулалдана.

Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаа­рай, Саха-Яхад Уласай болон Буряадай 500 гаран тамиршад мүнөө жэлдэ Ойхон ерээ. Эмхидхэгшэдэй тэмдэглэһээр, урда жэлнүүдтэ орходоо энэ тоо эрид дээшэ­лээ. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, мүнөө жэлһээ эдиршүүлэй дунда барилдаха шэгнүүрнүүд олошороо. Тиихэдэ шангу­уд дээшэлээ. Бүхыдөө 600 мянган түхэриг илагшадта үгтөө.

Эдиршүүлэй дунда түрүү һуури эзэлһэн 9 тамиршад тодороо. Буряадай хоёр бүхэшүүл чемпион болоо. Эдэ хэд бэ гэбэл, Хурамхаан аймагай Бархан һууринай Түмэн Ешонов болон Золто Толтохоев гэгшэд болоно. Түрүү һуури эзэлэгшэдэй дунда Михаил Елбаскинай зээнсэр хүбүүн Артур Ел­баскинай оролсоһониинь һайшаалтай. Һаяхана Баку хотодо болоһон Ев­ропын эдиршүүлэй ху­ралдаанда шалгарһан Фе­дор Балтуевай нэгэдэхи һуури эзэлһэндэнь хэншье гайхаагүй.

Ехэшүүлэй дунда ту­лалдаануудта табан чем­пион элирээ. 65 кило­грамм хүрэтэр эгээл бага шэгнүүртэ Ородой гурба дахин абарга Александр Бо­гомоев илалта туйлаа. Тэрэ финалда Дмитрий Зунтое­вой нюрга шоройдуулаа.

Facebook.com/Борцы Бурятии

Һонирхолтойнь гэхэдэ, 20 жэлэй саада тээ Алек­сандр Богомоев сүлөөтэ ба­рилдаагаар эндэ түрүүлһэн байна. Тиихэдэ Михаил Михайлович амиды мэн­дэ ябаа. Тэрэ түрэл нютаг­таа сүлөөтэ барилдаага­ар үхибүүдые суглуулжа, мүрысөө эмхидхэгшэ һэн.

- Оройдоол 9 наһатай ябаад, чемпион болоһон бай­наб. Тиигэһэнээ өөрөөшье һайнаар һананагүйб. Теэд һаяхана олдоһон фото-зу­рагууд энээниие гэршэл­нэ. Иимэ һайхан заншалта мүрысөөгөө һэргээһэндэнь нютагай зондо, түрэл га­ралдань баярые хүргэнэб, - гэжэ Александр Богомоев һанамжаяа хэлэбэ.

Буряадай урдаа хараха та­миршан мүнөө жэлдэ буряад барилдаанда түрүүшынхиеэ хабаадааб гэжэ мэдүүлээ. Тэрэ Дмитрий Зунтоевтой сүлөөтэ барилдаанда олон удаа уулзаһанаа тэмдэглэнэ.

Эгээл хүндэ гэжэ тоотой 95 килограммһаа дээшэ шэгнүүртэй тамиршадай дунда Буряадай Батор До­ржиев түрүүлһэн байна. Гайхалтайнь гэхэдэ, түрэл тоонто Агаяа түлөөлһэн мэдээжэ Балдан Цыжипов болон Цыбик Максаров гэг­шэдые тэрэ хойноо үлөөгөө. Хэды тиигэбэшье, Балдан Цыбик хоёр абсолютна абаргын түлөө шанга ту­лалдаанда барилдажа, Бал­даниинь булиба. Михаил Елбаскинай дурасхаалай мүрысөөндэ тэрэ гурбада­хияа абарга болобо.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Александр Богомоев Эрхүү можо бүхэ барилдаан Михаил Елбаскин Үбэр-Монгол Саха Яхад Улас Эрхүү можо Ойхон Үбэр Байгалай хизаарай Ага тойрог14:57

Минии Буряад 

14:40

​В Бурятии анонимные алкоголики помогут другим излечиться от «зелёного змия» 

14:22

​Большие экраны и ничего лишнего: жители Улан-Удэ экономят на смартфонах 

13:59

​Каким будет урожай в этом году в Бурятии, сказать пока сложно 

13:37

​Школы и СУЗы Бурятии получат новое компьютерное оборудование 

13:21

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө 

11:48

Миграционная картина Бурятии: население увеличилось за счёт соседей из Забайкальского края 

11:34

В Бурятии продолжается возмездный прием оружия 

11:28

Из семи грозовых пожаров в Бурятии локализовать удалось один 

11:21

Автомобиль загорелся прямо на дороге в Бурятии 

11:08

В Заиграевском районе Бурятии завершился ремонт региональной дороги 

10:57

​Агын одохон Европодо ялалзаа 

10:39

История одной картины из бурятского музея 

10:38

​Молодёжь Бурятии участвует в проекте «Безопасная республика» 

10:27

Электромонтера из Бурятии осудили за коммерческий подкуп 

10:19

«Декабристы в селенгинской ссылке»: 180 лет назад братья Бестужевы прибыли в Бурятию 

10:09

​Одондол яларна олоной буянһаа 

10:08

Перед 166 бурятскими работниками погасили задолженность по зарплате на 6 млн рублей 

09:57

Чем опасны виртуальные «зелёные кресты» для жителей Бурятии? 

09:51

​Памятник дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому установят в центре Улан-Удэ 

09:44

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии возвели каркас новой школы 

09:09

​Симфоническую сюиту Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» представят в Улан-Удэ 

08:45

Зурхай на ​16 августа, 16 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков погода, днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 16 августа 

Наши издания