Главная / Новости /Спорт / Буряад Уласай Түнхэн аймагта хүүгэдэй тамирай нааданууд үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласай Түнхэн аймагта хүүгэдэй тамирай нааданууд үнгэргэгдэбэ

10-09-2019

Борис Балдановай гэрэл зураг

Хүүгэдэй уласай тамирай нааданууд Түнхэн аймагта сентябриин 3-6 үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ. 25 командаһаа Улаан-Үдэ хотын Октябрьска аймагай түлөөлэгшэд түрүү һуури эзэлһэн байна.

Гурбан үдэрэй туршада 1456 хабаадагшад спортын найман зүйлөөр мүрысөө. Тэдэ электропоездоор Слюдянка хүрэтэр ерээд, удаань Түнхэн аймаг хүрэһэн байна. 57 автобусоор эдиршүүл уласай хэмжээнэй мүрысөөндэ ерээ гэжэ эмхидхэгшэд тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов болон спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов нээлгын баяр ёһололдо хабаадагшадые амаршалаа.

- Эндэ хабаадаһан үхибүүн бүхэн ехэ жаргалтай хүнүүд гээшэ. Мүнөөдэрэй сэбэр агаартай стадион дээрэ эмхидхэгдэнэ. Тиимэһээ булта һайн дүн харуулжа, олон тоото харагшадые, түрэл гаралаа баярлуулха бэзэ гээд найдагдана, - гэжэ Вячеслав Цыбикжапов тэмдэглээ.

2018 ондо засаг газарай түрүүлэгшын орлогшын үүсхэлээр хүүгэдэй нааданууд эмхидхэгдэжэ эхилээ һэн. Нёдондо бүхы уласаймнай үхибүүд Сэлэнгэ аймагта мүрысөөндэ сугларжа, удаань хүүгэдэй тамирай наадануудай туг Түнхэн аймагта дамжуулагдаа.

Һур харбалга

100 харбаашадай дунда оройдоол хоёр тамиршад спортын мастер гэһэн үндэр нэрэ зэргэтэй байгаа. Тэдэл хубиин тоосоондо түрүү һууринуудые эзэлээ.

Басагадай дунда Мария Коногорова финалда Дари Доржиевае шүүгээ. Эдэ хоёр Железнодорожно аймагай түлөөлэгшэд юм. Хүбүүдэй дунда Этигэл Цыденов Сергей Матвеевһээ мэргэнээр харбажа,чемпион болоо. Командна тоосоондо хоёр алтан медаль Улаан-Үдын Железнодорожно аймагай тамиршад абаа. Тиигэжээнэ аймагай түлөөлэгшэд бүхы түрүү һууринуудые эзэлһэн байна.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Барилдаан

Мүрысөөндэ дүрбэн шэгнүүртэ бүхэшүүл элирүүлэгдээ. Дүрбэн ондоо аймагуудай түлөөлэгшэд алтан медальнуудые абаһаниинь, үхибүүдэй дунда барилдаан хүгжэжэ байһаниие гэршэлнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй.

44 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Түнхэн аймагай түлөөлэгшэ Вячеслав Гармаев чемпион болоо. Нээлгын баяр ёһололой үедэ тэрэ мэдээжэ шатаршан Инна Ивахиноватай хамта нааданай гал носооһон байна. Хяагта, Ивалга, Ярууна, Түнхэн, Зэдэ, Баргажан гэһэн аймагууд командна тоосоондо шалгараа.

Хара-сагаан хюлгын саана

Даам наадалгаар Түнхэн аймагай команда түрүүлжэ гараа. Очир Ирдынеев болон Виктория Хосомоева гэгшэд Бэшүүр болон Загарай аймагуудай тамиршадые хойно үлөөгөө. Виктория нээлгын баяр ёһололой үедэ гал носоолгын хэмжээндэ хабаадалсаһан байна гээд хэлэхэ шухала.

Шатарай мүрысөөндэ түрүү гурбан һуури Улаан-Үдэ хотын гурбан аймагуудай команданууд эзэлээ. Октябрьска аймагай түлөө наадаһан Дарима Саргаева болон Тумэн Цыбиков гэгшэд нэгэдэхи һуурида гараа. Дарима эжы абынгаа түрэһэн нютагта нэгэшье очко алдаагүй.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Ярууна, Захаамин болон Сэлэнгэ аймагуудай шатаршад эрхим зургаан командануудай тоодо ороо.

Хүнгэн атлетикэ

Хэрэн һууринай мэдээжэ ниитын болон политическэ ажаябуулагша Владимир Сагановай нэрэмжэтэ түбэй стадион дээрэ хүнгэн атледүүд мүрысөө.

Зэдэ, Кабанск, Хурамхаан, Загарай болон Октябрьска аймагай командануудай түлөөлэгшэд алтан медальнуудта хүртөө. Чемпионой нэрэ зэргэдэ Зэдэ аймагай Кристина Дементьева хоёр дахин хүртөө. Энэ басагые “зэдын годли” гэжэ дэмы нэрлэнэгүй.

Бүмбэгэтэ нааданууд

Уласай тамирай хүүгэдэй наадануудта бага футболоор үхибүүд мүрысөө. Хүбүүдэй дунда финалда Улаан-Үдэ хотын Октябрьска аймагай команда Северобайкальск хотын наадагшадтай уулзаа. Эндэ ниислэлэй футболистнууд 2:1 гэһэн тоотойгоор илалта туйлаа. Басагадай дунда Сэлэнгэ аймагай тамиршад Хэжэнгэ аймагай түлөөлэгшэдые финалда шүүжэ, нэгэдэхи һуури эзэлээ.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Волейболоор Зэдын команданууд һайн дүнгүүдые харуулаа. Хүбүүдынь чемпион боложо тодороо, басагадынь шангай хоёрдохи һуурида гараа. Хяагта аймагай басагад түрүүлһэн байна.

Столой теннисэй мүрысөөндэ Железнодорожно аймагай команда түрүү һуури эзэлээ. Октябрьска болон Хяагта аймагуудай наадагшад мүнгэн болон хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Октябрьска аймагай эрхим хүүгэд

Бүхы спортын зүйлнүүдээр мүрысөөнэй түгэсэһэнэй удаа командна тоосооной дүнгүүд элирээ. Эндэ Октябрьска аймагай команда гол шанда хүртөө. Шангай һууринуудта Кабанск болон Сэлэнгэ аймагуудай үхибүүд гараа. Эрхим зургаан командануудай тоодо Хяагта, Зэдэ, Ярууна аймагуудай команданууд ороо.

Тиигэжэ нааданай туг Улаан-Үдэ хотодо дамжуулагдаа. 2020 ондо Буряадай ниислэлдэ тон хэрэгтэй хэмжээ ябуулга болохоор хараалагдана.

Борис БАЛДАНОВ.

Авторай зурагууд.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Вячеслав Цыбикжапов Буряад Уласай Түнхэн аймаг Вячеслав Дамдинцурунов хүүгэдэй уласай тамирай нааданууд17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания