Главная / Новости /Спорт / ​Нюдарга шангатай басагадта нютагаархидай дэмжэлтэ туһатай

​Нюдарга шангатай басагадта нютагаархидай дэмжэлтэ туһатай

09-10-2019

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэлдэ анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэжэ байһан дэл­хэйн чемпионат түгэсхэлдөө дүтэлжэ байна. Үглөөдэр, октя­бриин 10-һаа хойшо, түрүүшын медальнуудые абаһан тамиршад элирүүлэгдэхэнь.

Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор бүхэдэлхэйн мүрысөөндэ 57 гүрэнэй 224 хүн хабаадана гээшэ. Октябриин 3-һаа тулалдаанууд эхилээ. Эгээл олон тамиршад 57 болон 60 ки­лограммай шэгнүүртэ тулалдана. Оройдоол 7 хүн 81 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ бэшэгдээ.

Нээлгын баяр ёһололые дэл­хэйн олон гүрэнэй харагшад, бокс түлөөлдэг ноёд һайд нэгэ дуугаар гоёшооһон байна. Буряадаймнай 900 гаран зүжэгшэд тус хэмжээ ябуулгада хабаадажа, түрэл нютагайн­гаа ёһо заншал, түүхэ тон һайнаар олон тоото сугларагшадта харуулжа шадаа. Буряад Уласай Толгойлог­шо Алексей Цыденов амаршалгын һайхан үгэнүүдые хэлээ.

Наталья Шадринагай амжалтанууд

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан 10 басагадай тоодо гурбаниинь Буряадһаа гарбал­тай юм. Тэдээн сооһоо эгээл түрүүн Наталья Шадрина ринг дээрэ гараа.

Наталья Шадрина 

60 килограммай шэгнүүртэ шаа­салдадаг нютагайнгаа басага дэмжэ­хэеэ Сэлэнгэ аймагһаа гурбан томо автобусоор харагшад ерээ. Тэдэнэй тоодо аймагай засаг дарга Станислав Дашиевич Гармаевые тэмдэглэмээр.

Наталья Шадрина түрүүшын уулзалгада Алжирай 20-той Имани Хелиф гэгшэтэй тулалдажа, илалта туйлаа. Ородой суглуулагдамал ко­мандын ахамад һоригшо Иван Шид­ловскиин тэмдэглэһээр, Наталья ехэ оролдолго гаргажа, хэлэһэн соонь тулалдаагаа ябуулаа.

Хоёр үдэрэй удаа Наталья дахи­наа ринг дээрэ гараа. Энэдхэгэй Са­рита лашрам Дэви үшөө 2006 ондо дэлхэйн чемпион болоһон намтар­тай. 37 наһа хүрэбэшье, шадалаа алдаагүй байһанаа энэ мүрысөөндэ гэршэлээ. Мүн Буряадай тамиршан тэрээн тухай өөрын һанамжатай байгаа. Тус уулзалгада Шадрина хо­ёрдохиёо илалта туйлаа.

- Энэдхэгэй тамиршан ехэ дүй дүршэлтэй. Тиибэшье наһаниинь ябанхай тула, удаан сагта түргөөр шаасалдажа шадахаяа болинхой. Энэ дуталдалыень хараадаа абажа, арга мэхэ гаргааб, - гэжэ Иван Шидлов­ский мэдүүлнэ.

Наталья Шадринагай тэмдэглэһээр, һоригшод абаһаар лэ хүнгэн уулзалга болохогүй гэжэ хэлэһэн байна.

- Бэлэдхэлдээ Энэдхэгэй тамир­шанай уулзалгануудые хаража, шүүмжэлгэ хээбди. Түрүүшын шата­да нэгэ бага тэрэниие сэгнэжэ үзөөд, удаадахи хоёр раунд дотор добтол­го хээб. Һоригшод эршэтэйгээр ту­лалдахыемни заагаа, - гэжэ Наталья хөөрэнэ.

Октябриин 9-дэ Наталья Шадри­на ээлжээтэ уулзалгаяа үнгэргэхэ. Тэрэ Колумбиин Кордеро Жульете Даяна гэһэн тамиршантай уулзаха. Һонирхолтойнь гэхэдэ, Урда Амери­кын энэ тамиршан Улаан-Үдын ринг дээрэ үшөө гараадүй юм.

Людмила Воронцовагай найдабари

Мүрысөөнэй үедэ Людмила Во­ронцова баһа хоёр уулзалга үнгэргөө. Октябриин 5-да тэрэ Германиин чемпион Рамона Граффтай уулзаа. Энэ тулалдаа харахаяа Зэдэ аймагһаа гарбалтайшуул олоор суглараа.

Людмила Воронцова

- Германиин тамиршан ургажа ябаа шанга боксёр байһанаа урда мүрысөөнүүдтэ харуулһан байна. Хэды тиигэбэшье, Людмила һайн дүршэл харуулжа, илалта туйлаба гээшэ, - гэжэ Иван Шидловский уул­залгын удаа хэлээ.

Людмила Воронцовагай тэмдэглэһээр, тэрэ шүүхэб гэжэ бата этигэ­эд ябаа.

- Өөрынгөө нютагта шаалданаб. Заал һаа намда Буряадайм харагшад, боксдо дуратайшуул туһалха гэжэ бата найдабаритай байгааб. Герма­ниин тамиршантай ринг дээрэ гара­хада, нэгэ бага аймшагтай һэн. Юуб гэхэдэ, ехэшүүлэй дунда дэлхэйн чемпионадта анха түрүүшынхиеэ ха­баадана ха юмбиб. Энэ талаар удаа­дахи тулалдаанууд нэгэ бага хүнгэн байха, - гэжэ тамиршан хэлэнэ.

Үсэгэлдэр, октябриин 8-да, Зэдэһээ гарбалтай Людмила Ирлан­диин тамиршан Микаэла Уолштой уулзаһан байна. Ирландиин басаган 2019 оной Европын наадануудта шангай II һуури эзэлһэн намтартай. Хэды тиигэбэшье, Буряадай тамир­шан баһал илажа гараа.

Людмилын тулалдаа харахаяа за­лаар багтахыса зон суглараа. Тамир­шан басагантай суг хамта һурадаг нүхэд шангаар хашхаралдан, огсом байдал тогтоогоо. Шанга тулалдаа­най удаа Людмиламнай шүүжэ, бул­таниие баярлуулба.

- Ехэ дүй дүршэлтэй, үнинэй шаалдадаг Ирландиин басагантай уулзааб. Урид огто уулзаагүй бай­гааб. Шаалдаанай хоёрдохи шатада хамарһаань шуһа гаратар шаажархё­об. Зорюута бэшэ. Тиитэрээ тулал­даха гэжэ һанаагүйб, - гэжэ Людмила хөөрэнэ.

Октябриин 10-да 1/4 финалда Людмила Воронцова Нидерланды гүрэнэй Джемима Бетрантай уул­заха. Нидерландын тамиршан 2018 ондо дэлхэйн чемпионадта III һуури эзэлһэн намтартай. Улаан-Үдын ринг дээрэ 2016 оной дэлхэйн чем­пиониие шүүжэ үрдеэ.

Тулалдаа хүлеэһэн Кристина Ткачёва

Буряадай үшөө нэгэ тамиршан Кристина Ткачёва октябриин 10-да мүрысэжэ эхилхэ. 81 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ 2018 оной дэлхэйн чемпионадта Кристина хүрэл медаль абаа бэлэй гээд һануулая. Өөрын ринг дээрэ түрүүшынгээ уулзалга США-гай Дэниэла Перкинстэй шаалдаха.

Кристина Ткачёва

Бусадай дүнгүүд

Ородой суглуулагдамал коман­дын бусад гэшүүд яһала һайн үрэ дүнтэйгөөр шаалдажа байна. Лилия Аетбаева, Екатерина Дынник, Ека­терина Пальцева, Саадат Далгатова гэгшэд илалтануудые туйлаһан бай­на. Эдэнэр удаадахи уулзалгануудаа октябриин 9-дэ үнгэргэхэ.

Үндэр сэгнэлтэ

Японой суглуулагдамал коман­дын ахамад һоригшо Владимир Шинэй хэлэһээр, Улаан-Үдэдэ ехэ һонирхолтой чемпионат боложо байна. Узбекистанһаа гарбалтай энэ мэргэжэлтэн 1982 оной дэлхэйн чем­пионадта хүрэл медальда хүртэһэн юм. Мүн тиихэдэ тэрэ СССР-эй хоёр дахин чемпион мүн. Аяар холын 1974 ондо Улаан-Үдэ ерэһэнээ дулаанаар дурсана:

- 1974 ондо “Байгал” гэһэн улас­хоорондын мүрысөөндэ өөрынгөө шэгнүүртэ чемпион болоо һэм. Мүнөөнэй мүрысөөндэ ерэхэдэмни, үндэр наһатай олон ветеранууд нам­да дүтэлжэ, амар мэндэеэ мэдүүлнэ. Намайе мартаагүй ябаһаниинь ехэ гайхалтай, - гэжэ Владимир Шин дуулгаба.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: бокс Наталья Шадрина Буряад Уласай Улаан-Үдэ Кристина Ткачёва боксоор дэлхэйн чемпионат Людмила Воронцова14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания