Хүдөө ажахы 12 jan 2021 626

​​​Улаан-Үдэдэ нохойнууд дахинаа үхибүү гэмэлтээбэ

© фото: pixabay.com

Мүнөө үглөөгүүр Улаан-Үдын Забайкальский һууринай Васильковая гудамжада нохойнууд 11-тэй хүбүүндэ аһаа. Уридшалһан мэдээгээр дүрбэн нохой үхибүүндэ добтолоо. Гэнэ ушарай болоһон газарта сагдаанар, хотын ажахын хорооной хүдэлмэрилэгшэд гаража, нохойнуудай эзэдые элирүүлхэ талаар ажал ябуулна.

- Нохойнуудта хазуулһан хүбүүн ехээр гэмэлтээ, хүлынь олон газарта хазууланхай. Эмшэд туһа хүргэнэ, - гэжэ элүүрые хамгаалгын яаманда хэлэбэ.

Забайкальский һууринай ажаһуугшадай хэлэһээр, наһатай үбгэн хүбүүндэ добтолһон нохойнуудые үлдөө.

Энэл микрорайондо декабриин 23-да нохойнууд 20-той басаганда аһажа, мүнөө тэрэ басаган Москва хотодо эмшэлгэ гарана.Фото: pixabay.com