Соёл уралиг 10 dec 2020 1102

«Хуби заяанай чемодан» зүжэг Буряад театр харуулба

Леонид болон Ирина Ворон гэгшэдэй бэшэһэн пьесэ дээрэ үндэһэлэн найруулагша Саян Жамбалов «Хуби заяанай чемодан»  гэһэн зүжэг табиба.

Буряад драмын театр энэ зүжэгөө харагшад үгыгөөр үсэгэлдэр харуулба.  Харгалзалгын хэмжээнүүдэй бүри шангадхагдаһан ушарһаа шэнэ зүжэгэй түрүүшын премьерэдэ олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэд байжа, булта үндэр сэгнэлтэ үгэбэ гэжэ хэлэе.

«Хуби заяанай чемодан» инаг дуран, дурлаашадай харилсаан тухай. Хабаадагша нюурнууд гэхэдэ, наһатайшаг гурбан эхэнэр болон хоёр эрэшүүл. Эдэнэрэй гансаардалга, хүнүүдтэй харилсаан, жаргалаа бэдэрхэ ушарнууд тодоор харуулагданхай. Тус зүжэг актёрнуудай хоёр бүлэг наадаха аргатай. Тиин түрүүшын харалганда Буряад Уласай габьяата артистнар Жажан Динганорбоева, Галина Галсанова, Дарима Лубсанова, Солбон Субботин, Буряадай арадай артистнар Болот Динганорбоев, Баярто Ёндонов гэгшэд хабаадаба.

Фото: Анна ОГОРОДНИК