Соёл уралиг 20 jan 2021 1089

Буряад театр «Дорж»  гэһэн шэнэ зүжэгтэ харагшадаа урина

Буряадай түрүүшын эрдэмтэн тухай моноспектакль болон баримтата фильм Олег Юмов бэлдэбэ

Буряад драмын театрта найруулагша Олег Юмовэй «Дорж» гэһэн моноспектакль болон «Доржи Банзаров» гэһэн баримтата фильмтэй уридшалан танилсалга үнгэрөө.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай үндэһэтэнэй хоорондохи харилсаануудай болон эрхэтэдэй үүсхэл хүгжөөхэ талаар хорооной захилаар баримтата фильм буулгажа байхадаа, Олег Юмов Буряад драмын театрта зүжэг табиха гэһэн бодолдо абтаһан байна.

- Доржо Банзаров хадаа ехэ һонирхолтой хүн байгаа, - гэжэ найруулагша Олег Юмов тэмдэглээ.

Доржо Банзаров буряадай түрүүшын эрдэмтэн, Монгол шэнжэлэгшэ, олон хэлэ мэдэхэ, Зүүн Сибириин генерал-губернаторай дэргэдэ онсо шухала хэрэгүүдэй талаар дарга болон Ородой географическа бүлгэмэй Сибириин таһагай гэшүүн-корреспондент ябаһан юм. Доржо Банзаровай хуби зяанда нюуса олон, тэрээн тухай эрдэмтын дүтын хүнүүдэй нэгэн монозүжэгтэ хөөрэхэ.

Буряад театрай зүжэгшэн Чимит Дондоков Доржо Банзаров тухай зүжэг бэшэһэн байна. Тэрэ өөрөө гол рольдо наадаха. Хүгжэмэй талаһаа  Дахалэ Жамбалов зүжэг шэмэглэхэ.

Зүжэгэй удаа харагшадта Доржо Банзаров тухай баримтата фильм харуулагдаха. Буряадай түрүүшын эрдэмтэ Доржо Банзаровай түрэһэн Зэдын аймагта, тиихэдэ тэрэнэй һураһан, ажаһууһан Хяагтын аймагта, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск хотонуудта һонирхолтой, онсо шухаг буулгабаринууд болон интервью хэгдээ.

Үргэн олон харагшад январиин 20, 21-эй үдэрнүүдтэ шэнэ зүжэг (12+) хараха аргатай. Харилсаагүй аргаар burdram.ru сайтда биледүүдые худалдажа абахаар.

Фото: Анна Огородник