Соёл уралиг 6 apr 2021 643

​ТНТ телесубагай «Comedy Баттл» дамжуулгын эрхим 10-ай тоодо буряад хүбүүд оробо

© фото: ВКонтакте

Буряад хүбүүдэй «Пурбо и Саня» гэһэн бүлэгэй бэлдэһэн найруулганууд «Comedy Баттл» гэһэн мэдээжэ дамжуулгын 10-дахи халаанай эрхимэй тоодо оробо. Тус дамжуулга федеральна ТНТ гэһэн телесубагаар дамжуулагдадаг юм.

Нёдондо жэл тус бүлгэмэй хүбүүд энэ урилдаанда оролсожо, финал хүрэтэр ошоһон юм гээд һануулая. Хүбүүд хэды оролдобошье, эрхимлэжэ шадаагүй. Тиихэдээ хүбүүд хоёр зураглал харуулаа бэлэй. Нэгэдэхи ушарта халдабарита үбшэнһөө һэргылхэ тарилга абажа байһаниие, удаадахидаа эсэгэ хүбүүн хоёр гэрэй даабари хэжэ байһан зураглал болоно.

- Бидэнэй харуулһан энеэдэтэй ушар магад ойлгоогүй, али бидэ өөһэдөө үлүүшье гаража болообди. Шүүгдэбэшье, балай ехээр бидэ голхорногүйбди. Ехые туйлаха гэбэл хаа-яаа гэдэргээ нэгэ алхам хэхэ хэрэгтэй болодог, – гээд, тиихэдэ Пурбо Ринчинов Александр Найданов хоёр хэлээ һэн.

Тиигэбэшье амаргүй шанга шатануудые дабажа, түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсэһэниинь һайшаалтай.

- Финалда ороһон зонһоо хэзээдэшье эрилтэнь ехэ байдаг. Хоёрдохи зураглалтнай яһала һонирхолтой байгаа, тиигэбэшье удаадахи дабаа дабаха аргагүй байбат, - гээд жюриин гэшүүн Денис Дорох хэлэһэн байна.

Һүүлэй үедэ манай буряад хүбүүд, басагад федеральна телесубагай дамжуулгануудта үе-үе болоод хабаададаг болонхой. Олон жэлэй туршада КВН наададаг манай нютагай хүбүүднай уласаа амжалтатай түлөөлнэ. Гэхэтэй хамта, Буряадаймнай алтан гургалдай Бадма-Ханда Аюшеева дуушадай «Новая Звезда» гэһэн мүрысөөндэ хабаадана гээд дуулгаа һэмди.  

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: ВКонтакте