Соёл уралиг 13 may 2021 1039

​Талын бүргэдэй дурасхаалда

© фото: Александра Андреева

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай тайзан дээрэ Агуу Илалтын үмэнэ «Полковник пишет» гэһэн моно-зүжэг табигдажа, олоной һонирхол татаба. Алдар суута буряад хүбүүдэй нэгэн, гвардиин полковник Владимир Бузинаевич Борсоевой дайнай үедэ үдэр бүри бэшэһэн зураглалнууд дээрэ үндэһэлжэ зохёогдоһон найруулга мүн. Хархис муухай этэгээдүүдэй манай Эхэ орондо дайгаар добтолон ороходонь, Владимир Борсоев Фрунзиин нэрэмжэтэ сэрэгэй академи мэнэ һая дүүргээд байгаа. Тэрэ шуһата дайнай түрүүшын үдэрнүүдһээ эхилжэ, фашис булимтарагшадые бута сохилсожо эхилһэн түүхэтэй.

-Агууехэ дайнай дүүрэһээр 75 жэлэй тэбхэр ойдо зорюулжа, баярай хэмжээ ябуулганууд холоһоо үнгэргэгдөө һэмнай даа. Тэрэ хэмжээ ябуулгада бэлэдхэл хэжэ байха үедэ минии гарта Владимир Борсоевой дэбтэр ороһон байна. Тиихэдэ тэрэ бэшэгүүдыень ехэтэ һонирхожо уншааб. Эдэ бэшэгүүд дээрэнь үндэһэлжэ, зүжэг найруулха гэһэн бодол тиихэдэ түрэһэн юм. Нёдондо баярай тоглолтодо Солбон Ёндоновтой багахан хэһэг бэлдэжэ дурадхаа бэлэйбди. Удаань тэрэнээ үргэдхэжэ, АТВ субагтай хэлсэжэ, 6 хэсэгтэй телероман буулгажа харуулаабди. Харин мүнөө түрэл буряад театрайнгаа тайзан дээрэ дэлгэжэ байнабди, - гэжэ тус бүтээлэй найруулагша Олег Юмов хэлээд, дээрэнь иигэжэ нэмэнэ:

– Энэмнай уран зохёол бэшэ, харин Буряадаймнай эрэлхэг зоригтой баатарай дайшалхы хүндэ зам зураглаһан бэшэгүүд. Иимэ юумэ бүтээхэдээ, яажашье нэмэжэ, хороожо огто болохогүй. Ехэл нангинаар хандажа, бидэнэй бүтээһэн найруулга болоно.

Шэрүүн дайнай шэмэрүүн үедэ багаханшье сүлөө ороходоо, Владимир Борсоев өөрынгөө дэбтэр соо хараһан үзэһэнөө бэшэдэг заншалтай байгаа. Тэрээн соогоо дайнай эхилхэдэ, ямаршье бэлэдхэлгүй байһан сэрэгшэдэйнгээ алдуу эндүү, Эхэ орондоо урбалта, хас тамгата хархис дайсанай хорото ааша гэхэ мэтэ удхатай тэмдэглэлнүүдые бэшэнэ. Хүндэ хүшэр сэмүүн сагай орожо ерээд байхада, өөрынь гэр бүлын хаанашье байһаниинь мэдэгдэнэгүй. Инаг хайрата нүхэртөө ехэтэ һанаагаа зобожо байһаниинь бодотоор харагдана. Тиихэдэ шуһа мяхаараа нэгэ дүү хүбүүн Ильятаяа ходол бэшэгээр холбоо барижа байһан гээд, эли болоно. Хэды һарын туршада таһалгаряагүй түрэлхидтөө бэшэг бэшэхэдээ, тэрэ харюу абаагүйдөө ехэ голхорно, зосоогоо харлана. Харин аяар 4 һарын удаа бэшэг абахадаа, ямараар баярлана гээшэб даа. Гансахан басаганайнгаа энэ дэлхэйдэ түрэхэдэнь, хажуудань байжа энхэрхэ, үлгын дуу дуулажа бөөмэйлхэ аргагүй байһан дээрэһээ ехэл уйдана, сэдьхэлынь хүмэринэ. Хүнэй зүрхөө хүдэлгэжэ бэшэһэн бэшэгүүдыень уншаад, тайзан дээрэһээ зүжэглэхэ гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ ааб даа. Энэ хэрэгые залуу зүжэгшэн Солбон Ёндонов шадамар бэрхээр бэелүүлжэ, харагшадтаа дурадхаа. Зүжэгшын ажалыень театр шэнжэлдэг тусхай мэргэжэлтэд сэгнэнэ аабза.

- Гвардиин полковник Борсоевой дүрэ дүүрэнээр бэелүүлжэ харуулааб гэжэ хэлэхэ аргагүйб. Үдэрһөө үдэртэ, нааданһаа нааданда мүлиржэл байна. Тиимэһээ бүхы юумэн урдамни - хэхэ ажал ехэхэн. Иимэ гайхамшагтай буряад хүбүүнэй дүрэ харуулха гээшэ хүндэтэйшье, хүшэршье, - гэжэ Борсоевые моно-зүжэгтэ наадаһан Солбон Ёндонов хэлэнэ.

Харамтайнь гэхэдэ, Эсэгын дайнай һүүлшын байлдаануудай нэгэндэ Владимир Борсоев хүндөөр шархатажа, мартын 9-эй үдэр түрэлөө урилһан түүхэтэй. Сэрэгшэ баатарай дайшалхы габьяа буряад арад түмэн хэзээдэшье мартаха ёһогүйбди! Буряад театрайнгаа дурадхаһан шэнэ зүжэг ошожо харыт, анхарыт!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Александра Андреева