Соёл уралиг 6 jun 2022 253

Буряад театрта «Би Толгонай» гэһэн зүжэг шэнээр табигдаба

Анхан Владимир Кондратьевай найруулһан зүжэгтэ Баир Бадмаев (зураг дээрэ) шэнэ ами оруулан һэргээгээ.

© фото: Буряад театрай хэблэлэй албан

Мүнөөдэр, июниин 6-да, тус зүжэг «Гэгээн муза» гэһэн театрай уласхоорондын фестивалиин хэмжээндэ Монголой Улаан-Баатар хотодо харуулагдаба. Анхан Владимир Кондратьевай табихада, арад зоной һайшаал магтаалда хүртэһэн «Би Толгонай» гэжэ зүжэг найруулагша Баир Бадмаев Баргажанай аймагай Баянголой арадай театрта табижа үрдиһэн байна.  

  
- Бурдрамынгаа архив уудалжа байтараа, «Би Толгонай» гэжэ зүжэг оложорхёоб. 1980-яад онуудта тэрэниие Владимир Кондратьев табиһан байгаа. Тус зүжэг Чингис Айтматовай «Эхын таряалан» гэжэ туужын үндэһөөр Борис Львов-Анохин зохёоһон юм. Баянголой арадай театрта табихадамни, зүжэгшэд дуталдаа, тиимэһээ зохёолыень хаһаха баатай бологдоо һэн. Тэрэнэймни дүнгөөр ганса хүнэй хабаадаха зүжэг болоходонь, Буряад театрайнгаа уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Саян Жамбаловта харуулааб. Тиихэдэмни мэргэжэлтэ тайзан дээрэ энэ зүжэгөө бэелүүлхыемни дурадхаа һэн, - гэжэ Баир Бадмаев хөөрэнэ.    

 
Гол роль наадахыень Должин Тангатовада дурадхагдаа. Юуб гэхэдэ, бэлигтэй бэрхэ, дүршэл ехэтэй энэ зүжэгшэн өөрөө дайнай үеын темэдэ онсо хандасатай. Найруулагша Баир Бадмаевтай хамта уран зураашан Натали-Кейт Пангилинан, хүгжэмэй зохёолшон Анастасия Дружинина гэгшэд зүжэгэй найруулга дээрэ хүдэлөө. Гадна Евгения Герасимова зүжэгшэдэй бэеын хүдэлсэ уран һайханай талаһаа табяа, Юрий Банзаров видео-шэмэглэл зохёогоо. 

Фото: Буряад театрай хэблэлэй албан