Соёл уралиг 1 nov 2022 621

Буряад театр - Монголдо


Буряад драмын театр Монголоор амжалтатайгаар гастрольдо ябаад бусаба.  Дүрбэн үдэрэй туршада үргэлжэлhэн Буряад театрай зүжэгүүдые Монголой бүхы булангуудhаа шахуу сугларhан 6 мянган харагшад ерэжэ хараhан байна.      

© фото: Зоригто Дагбаевай гэрэл зураг

Улаан-Баатар хотын монголой – россиин гимназиин ба ород хэлэн дээрэ хэшээлнүүдтэй бусад hургуулинуудай гуйлтаар театрай тэндэ табигдаhан зургаан зүжэгэй гурбаниинь ород хэлэн дээрэ оршуулагдаhан ушартай. Артистнар рольнуудайнгаа үгэнүүдые дары түргэн ород хэлэн дээрэ сээжэлдэhэн байна.

Монголой Үхибүүдэй байшан соо Карло Гальдониин «Хоёр эзэдэй hуулгамаршан» гэжэ зохёолоор табигдаhан «Барлаг» гэhэн зүжэгɵɵр гастрольнууд эхилээ. Мүн лэ ород хэлэн дээрэ оршуулагдаhан  Россиин баатар Алдар Цыденжапов тухай «Алдар, 9 секунда” гэhэн зүжэг олоной сэдьхэл хүдэлгэжэ уяруулhан ушартай. Мультимедийнэ оньhонуудые хэрэглэhэн «Блогер» гэжэ интерактивна зүжэг багашуулай онсо анхарал татажа hонирхуулаа.     

Монголой Соёлой түб байшан соо ехэшүүлдэ зорюулhан зүжэг нааданууд мүн лэ амжалтатайгаар үнгэргэгдэhэн байна.

Тус гастрольнууд Буряад Уласай Толгойлогшо А.Цыденовэй дэмжэлтээр бэелүүлэгдэбэ.

Автор: Баярма Баторова

Фото: Зоригто Дагбаевай гэрэл зураг