Засаг түрэ 8 jun 2021 630

​Буряадай Хурамхаанай аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда Леонид Будаев томилогдобо

© фото: Леонид Будаевай Facebook хуудаһанһаа гэрэл зураг абтаба

Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай гулваа Владислав Сультимов байгша оной апрель һарада тушаалһаа буухам гэһэн мэдүүлгэ уласай толгойлогшодо бариһан юм. Тиигэжэ аймагай гулваа болохо һанаатай 5 хүн мэдүүлгэ оруулаа һэн. Буряад Уласай авто унаагай техникумэй Ивалгадахи таһагай захирал Вячеслав Ачитуев, ООО “Первая компания” эмхиин захирал Эрдэм Биликтуев, ООО “Сигнал +” гэһэн эмхи байгуулагша Андрей Хурхесов болон “Абсолют” гэһэн худалдаа наймаанай дэлгүүрэй захиралай орлогшо Жаргал Элбенов мүн Буряад Уласай соёлой яаманай сайдай орлогшо Леонид Будаев гэгшэд болоно.

Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Галсан Дареев түрүүтэй тусхай комиссиин зууршалгаар һүүлшын шата болотор Леонид Будаев болон ООО “Первая компания” эмхиин захирал Эрдэм Биликтуев хоёр хүрэжэ ошоһон байна. Гарагай 2-то аймагай һунгамалнуудай сесси дээрэ ехэнхи хубинь Леонид Будаевай түлөө дуугаа үгэжэ, тэрэниие үндэр тушаалда һуулгаба. 

Шэнээр томилогдоһон гулваа Леонид Будаев эхэ нютагайнгаа хүгжэлтын түлөө аһан оролдожо, арад зонойнгоо тала барин ажаллаха бэзэ гэжэ нютагайхид найдана.

Леонид Будаев өөрөө Баргажанай аймагай Улан нютагта түрэһэн юм. Олон жэлэй туршада гүрэнэй, нютагай байгуламжын һалбарида ажаллаһан намтартай. 2014 ондо Хурамхаанай аймагай захиргаанай түрүүлэгшын тушаалда шэлэн абалгын конкурсын дүнгөөр илажа томилогдоо һэн. Һүүлэй жэлнүүдтэ тэрэ Буряад Уласай соёлой яаманай сайдай орлогшоор ажаллажа байгаа. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Леонид Будаевай Facebook хуудаһанһаа гэрэл зураг абтаба