Ниигэм 17 dec 2020 360

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа

«Буряад үнэн» соо шогууша зон хүдэлдэг, шогтой ушарнууд хэдышье болодог һэн.

(Үргэлжэлэл)

Зохёолшод НЛО-той харилсадаг гү?

Уран зохёолшо Балдан Ябжанов собкорроор хүдэлһэн юм. Нэгэтэ тэрэ ямаршье хүниие гайхуулхаар, үзэгдөө дуулдаагүй һонинтой редакцидаа ерэбэ.

- Үнэншөө һаа, үнэншөөрэйт, үгы һаа, үгы. Өөрөөшье би үнэншэжэ яданаб. Гэсэр хаанайшье гү, али Майдари бурханайшье буушоо һаань, хай, иимээр гайхахагүй һэм. Бүри үнэнөө хэлэнэб, үбсүүгээ сэлинэб, - гээд, үнэнииень батадхаха гэһэндэл үбсүүгээ халта сэлеэдхибэ.

Һонюуша сурбалжалагшад соёлой таһаг руу субаба. Тэндэ шагнагшадай үсөөрхэдэ, собкоррнай секретариат руу орожо, эхинһээ эсэс хүрэтэрынь дахинаа хөөрэбэ.

Балдан Насановичай баталамжаар, үбэлэй үдэшэ Хэрэндэхи гэрэйнь газаа НЛО түхэлэй юумэн буугаа юм ха. Улаа бутаржа байһан үнгэтэй, 4 метрэй зэргэ ута, үндэрынь 3 метр шахуу. Холоһоо зон харахадаа, түймэр гү гэжэ адаглаа ха. Үни хада ондоо түбидэ ошоһон, анхандаа ханилһан эхэнэрынь яла-сала скафандршуу хубсаһатай буужа ерэхэдээ яахабши.

- Балдан, шамдаа ерэбэб. Намтайгаа ябалсыш, - гэбэ.

Балдан Насанович хэдышье дээрээ ортошоод, абяашье гараха аргагүй, соохор мэдээндээ шахуу байбашье, амин голдонь хабаатай асуудалай тулгаад табигдахадань, зааханшье түдэгэсэнгүй арсажархиба:

- Сэсэг, биш шамтай ошохо аргагүйлби даа. Марготоёо ашанараа харалсажа байнаб. Түрүүшын дураншни Дондог байна ха юм. Дондогоо абаашыш!

Сэнхир замбуулинһаа гү, али хаанаһаа юм – хайша яашагүй буужа ерэһэн Сэсэг һула һульһии бусаха баатай болоо һэн ха. Сэлгеэ ехэ замби руугаа ниидэшоо һэн бэзэ.

- Хүршэнэрни халта хараһан байгаа. Гэбэшье сээрлээд, эхинһээнь эсэс хүрэтэрынь адаглаагүй, - гээд, Балдан ахатан саашань хөөрөө бэлэй. Тэрэл үдэртөө Ивалгын дасан гараа һэн. Ламатай уулзажа даадхаһан, заһал хүүлэһэн байгаа бэзэ.

Энэ хөөрөөень өөрөө дуулаһан хадаа лаблаха һанаатай Ардан Лопсонович Ангархаевтай һая хөөрэлдэбэб.

- Улаабтар параллелепипед шэнги юумэн гээд хөөрэлдэһэн юм. Хүршэнь – район соогоо ажахын мэдээжэ хүтэлбэрилэгшэ Дондиб Гомбоевич һүүлдэнь ошожо хараһан, газаахи палисаднигайнь модон 150- ай хадааһаар шагаабари доогуур хадаатай байһанаа һүгнэ хиидэшэһэн байгаа. Хүнэй татажа диилэхээр бэшэ, трос углаад, машинаар татаа һаа, ямар юм һэм даа... Гал буугаа, ямар тэмдэг юм, - гээд, һанаагаа зобоһон Балдан Насановичнай Таһархайда Кондрашка бөөдэ ошоһон, сэржэм сэгээ үргүүлһэн юм - гэжэ Ардан Лопсонович хөөрэбэ.

Бэшэдэг хүнүүдтэ юрэ бусын юумэн, зэргэшээ дэлхэйн үзэгдэлнүүд гү, али далда нюусын хүсэнүүд харагдажа магад ха юм даа гээд, хөөрэлдөөгөө түгэсхөө һэмди. Тэрэ ушарай удаа Балдан Насанович арбаад жэлдэ ашанараа үргэлсэжэ, амгалан тайбан ажаһуугаа.

«Инопланетяне гээд абаһаар ойлгооб...»

Нютагайм ахатан - собкорр. М.М. Гончиков редакцида тоосоо хэхэеэ ерэбэ. Гэндэнэй Миишхэ гэлсэдэг һэн. Ная гаран онууд һэн ха. Жэбжэгэр бэетэй, үндэр хамартай, нэгэ заа ородорхуу гэхээр сэбэр шарайтай хүн бэлэй. Манай түрүүшын багша Анна Цыреторовнагай наһанайнь нүхэр юм һэн.

Сонхын хажуудахи һуудалнуудай нэгэндэ ошожо һууба. Ээлжээтэ планёркын асуудалнууд хэлсэгдээд, Михаил Мункожаповичта үгэ үгтэбэ.

- Зай, Захааминайнгаа нүхэртэ үгэ үгэел даа.

- Үнэниинь хэлэбэл, битнай нэгэ жэгтэй юумэнтэй ушарааб.., – гээд, зуг татаба.

- Юун болооб? Хада уулынгаа баабгай-баахалдай хараа гүш? – гэжэ Бато Будаевич ёгтолдог маягаа юундэ алдаха бэлэй.

- Үгы, бүри ухаанда орошогүй юумэн болоо, - гээд, дахинаа дуугай һууд гэбэ. – Һүниин 3 сагта һэреэд, кухниингаа столдо ошобоб, ама хатаад... Гэнтэ хаанаһаашьеб, бүри ханаарни ороо юм гү гэхээр, сагаабтар ялагар мүндэгэрнүүд, мүнсэгэрнүүд юумэд бии болошобо. Инопланетяне ха юм гээд абаһаар толгойдом оробо. Ухаандам һонин бодолнууд өөрөө орожо байгаа. Таһалга соогуурни хойшо-урагшаа нэгэ хэды ябуултаад, үгы болошоо. Балкон хаалгатай, үүдэм шэбхэтэй – хуу лаблааб.

- Гэртээ гансаараа байгаа юм гүш?

- Гансаараа...

- Зай, ойлгосотойл даа. Эдэ собкоррнууд тоосоогоо хэхэ болоходоо, нэгэл юумээ зохёохо. Хатуу харынгаа хэмжүүрые алдаад, галлюцинацида орохо. Хии юумэ хараабди гэхэ... Юу хэһэн, бариһанаа үглөөдэртөө бэшээд тушаа, - гээд, нарин бэшэгэй дарга шангарба.

Михаил Мункожапович «Буряад үнэн» соо ойлгомжо олоогүйдөө, урмаа ехэл хухараа һэн ха. Тэрэ үедэ аймагай сониндо хүдэлжэ байһан Сэнгэ Ринчинов Надежда Гармаева хоёр ахатанай энэ зугаае хэдышье шагнаа һэмди гэнэ. Бүри ахамад зон «Хайран энэ хүбүүн, Миишхэ ухаагаа эртэхэнүүр лэ һамарба» гэлдэһэн.

Харин НЛО үгы гэжэ баталжа шадаһан хүн бии юм гү?

Галина Базаржапова-Дашеева дурсан бэшэбэ