Ниигэм 12 may 2021 519

​Улаан-Үдэдэ дулаасуулгын ээлжээтэ хаһа түгэсэбэ

© фото: pixabay.com

Буряадай ниислэл хотодо дулаасуулгын ээлжээтэ хаhа түгэсэбэ. Майн 11-hээ захалжа, гурбан үдэрэй туршада дулаан ээлжээгээр болюулагдажа байнхай. Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенковой захиралтаар дулаа үгтэхөө болиходо, удаадахи хаhада бэлэдхэл эхилхэ.

2020-2021 онуудай дулаасуулгын хаhа урда жэлнүүдтэй зэргэсүүлхэдэ, яhала hайн үнгэрбэ гэжэ тэмдэглэлтэй. Гэнэ усалнууд тиимэшье олоор ушараагүй. Тиигэбэшье дулаагаар хангалгын шанар бүри hайжаруулхын тула дулаасуулгын хаhын дүүрэмсээр, удаадахи хаhада бэлэдхэлэй ажалнууд эхилхэ. Нэн түрүүн гидравлическэ туршалганууд соргонуудаар хэгдэжэ, хаагуурнь заhабарилха хэрэгтэйб гэжэ элирүүлэгдэхэ. Эдэ туршалгануудай боложо байха үедэ, халуун, хүйтэншье уhаар хангалга таhалдуулагдажа болохо гээд мэдээсэгдэнэ. Эгээл түрүүн Железнодорожно район хангадаг 3-дахи тепломагистраль шалгагдаха, удаань Октябрьска районоор татагдаhан 6-дахи магистраль, тиигээд 1-дэхи магистраль. Гидравлическа туршалгануудай боложо байгаашье hаань, майн 31 болотор социальна зарим эмхинүүдэй байшангууд дулаагаар хангагдажа байха.

Хүдөөгэй бүхы шахуу аймагуудаар дулаасуулгын хаhа майн 16-да түгэсэхэ. Хойто зүгэй аймагуудаар майн хуушаар котельнинууд тогтоогдохо. Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын коммунальна ажахын сайдай орлогшо Вячеслав Абзаловай хэлэhээр, дулаасуулгын хаhын дүүрэтэр шулуун нүүрhэн лаб хүрэхэ, аймаг бүхэндэ удаадахи хаhада бэлдэлгын ажалнууд ябуулагдаха.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com