Спорт 16 mar 2020 1536

​​Бүхэ барилдаанай найр Буряад уласта үнгэргэгдэбэ

Сагаан һарын найрта зорюулагдаһан буряад бүхэ барилдаагаар мүрысөөн Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулгада 600-һаа дээшэ тамиршад болон олон тоото харагшад сугларһан байна гээд тэмдэглэлтэй.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

15 үдэртэ үнгэргэгдэг Монлам Ченмо хуралай удаа Сагаалганда зорюулан Ородой Холбоото Уласай буддын шажанай заншалта Сангха заншалта ёһоор, бүхэ барилдаагаар мүрысөө үнгэргэдэг.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Байгша оной тамирай мүрысөөндэ хүбүүд юһэн шэгнүүртэ хаба шадалаа туршаа. Баяр Жигжитов (Атаган-Дэрэстын дасан), Армик Мурадян (Ивалгын дасан), Данзан Ванданов (Чесаанай дасан), Сергей Банзаракцаев (Бултумурай дасан), Бато-Дорж Цыренов (Гэгээтын дасан), Баир Баяндуев (Баргажанай дасан), Батор Мункуев (Цээжэ-Бургалтайн дасан), Аюр Доржиев («Балдан Брэйбун»дасан) болон Алдар Чимитов (Чесаанай дасан) өөр өөрын шэгнүүртэ түрүүлээ. Тиихэдэ шэгнүүр бүхэндэ 30-һаа 60 хүрэтэр тамиршад барилдаа гээд тэмдэглэлтэй.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Анха түрүүшныхиеэ 2008 оной үхибүүд барилдаанай хибэс дээрэ хабаа шадалаа туршаа гээд тэмдэглэлтэй. Усть-Ордын дасанай Анатолий Олзонов түгэсхэлэй шатада Цээжэ-Бургалтайн дасанай Алдар Гуржаповые илажа шадаа. «Балдан Брайбун» дасанай түлөөлэгшэ Эрдэм Аюшеев гурбадахи һуури эзэлээ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Ехэшүүлэй дунда барилдаа Алексей Раднаев хүтэлжэ, тамиршадай намтартай танилсуулаа, шангууд тухай хөөрэжэ, һонирхолтойгоор үнгэргөө. Тиихэдэ ургажа ябаһан улаан бургааһад ерээдүйдэ нэрэтэй, солотой барилдаашадаа булиха гэжэ ойлгохоор.

63 кг хүрэтэр шэгнүүртэ Усть-Ордын дасанай Алексей Мантатов, 75 кг хүрэтэр шэгнүүртэ Сээжэ-Бургалтайна дасанай Сангади Ульзытуев гэгшэд түрүүлээ. 75 килограммһаа дээшэ шэгнүүртэ Баир Омоктуев Баин Жимбеев хоёр тулалдажа, Баир Омоктуев түрүү һуури эзэлээ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг