Спорт 2 dec 2019 601

​​2019 ондо Буряад уласай аймагуудта тамирай 16 объект баригдаха

Буряад уласай 10 аймагай 15 һууринда Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлөөр тамирай объектнүүд жэлэй дүүрэтэр баригдаха.

Буряадай эдэй засаг хүгжөөлгын хэмжээндэ тамирай табан талмай баригдаа. Сэлэнгэ аймагай Ташар һууринда тамирай талмай августын 1-дэ ашаглалгада тушаагдаа. Захаамин аймагай Дүтэлүүр, Үлэгшэн нютагуудта, Хяагта аймагай Малая Кудара, Хойто Байгалай аймагай Уоян һууринуудта байгша оной октябрь һарада тамирай объектнүүд тушаагдаһан байна. Тэдэнэй барилгада 16,3 сая түхэриг һомологдоо гээд тэмдэглэлтэй.

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Загарай аймагай Онохой тосхондо Гиир үргэлгын түб августын 17-до ашаглалгада тушаагдаа. Тэрэнэй барилгада 17,6 сая түхэриг дамжуулагдаа. Бэшүүр аймагай Шэбэртэ һуурин ГТО тушаалгад хэрэглэхэ тамирай хэрэгсэлнүүд 3,1 сая түхэригөөр абтагдаа. Октябрь һарын һүүл багта Хэжэнгэ аймагай Хэжэнгэ һууринда тамирай талмай ашаглалгада тушаагдаа. Тэрэнэй барилгада 45,4 сая түхэриг шэглүүүлэгдээ. Тиихэдэ «Спорт-норма жизни» гэһэн федеральна түсэлөөр тамирай найман объект барилгада 201 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдоо гээд тэмдэглэлтэй.

Сэлэнгэ аймагай Нур-Тухум, Загарай аймагай Новая Брянь, Усть-Брянь һууринуудта болон Байгал шадарай аймагай Горячинскын һургуулида хэмэл хушалтатай тамирай талмайнууд баригдаа. Мухар-Шэбэр аймагай МухарШэбэр һууринда тамирай заал барилга ябуулагдана, тэрэ ажалда 44,7 сая түхэриг дамжуулагдаа. Зэдэ аймагай Инзагатын тамирай танхим барилгада 20,3 сая түхэриг һомологдоо. Бэшүүр аймагай Бэшүүртэ баригдажа байһан тамирай түбэй барилгада 115,4 сая түхэриг дамжуулагдаа. Тамирай эдэ объектнүүд байгша оной декабрь һарада ашаглалгада тушаагдаха.

Тэрэшэлэн «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Улаан-Үдэдэ һур харбалгын түб байгша ондо баригдажа эхилээ. 2020 он болотор баригдаха түбэй барилгада 218,8 сая түхэриг гаргашалагдаха юм.

2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ «Демография» гэһэн үндэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын майн тогтоолхнуудые бэелүүлгын хэмжээндэ абтаһан юм гэжэ һануулнабди.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Һүүлээрнь үшөө 25 хэмжээ ябуулга нэмэгдээ. Тэдэниие бэелүүлгэдэ 6,8 миллиард түхэриг һомологдохо юм.