Спорт 20 may 2020 473

​​Эрхүү хотын Кубогта хүртэхын түлөө онлайн-мүрысөөндэ Буряадай даамшад яһала амжалтатайгаар хабаадана

Эрхүү хотын Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн онлайн аргаар үнгэргэгдэжэ байна. 5 шатаһаа бүридэһэн тулалдаануудта Буряадаймнай даамшад яһала амжалтатайгаар хабаадана. 

Май һарын амаралта бүхэндэ нэгэ шата эмхидхэгдэнэ. Англи, Литва, Украина ба Эфиопи гүрэнүүдэй, Ородой 15 можо, хизаарай түлөөлэгшэд тус мүрысөөндэ хабаадана. Тэдэ наһанай 5 бүлэгтэ наадана гээд хэлэлтэй.

Мүрысөөнэй 2-дохи шатада Аха аймагай Сорогой һургуулиин 6-дахи классай шаби Айлана Дондокова шалгараа. Тэрэ 12 наһа хүрөөдүй басагадай дунда наадана. Долоон нааданай удаа тэрэ шангай II һуурида гараа. Эндэ Эрхүү хотын Алина Павлова түрүүлжэ гараа. 


3 шата амжалтатайгаар гаталһан Айлана Дондокова 7 хабаадагшадай дунда 4-5 һууринуудые Красноярск хотын даамшантай хубаана.

Өөрын наһанай бүлэгтэ Нүхэдэй аймагай Андрей Мадасов 3 шатын удаа II һуури эзэлнэ. Усть-Ордагай Василий Номогоев 13-17 наһанай хабаадагшадай дунда III һуурида ябана. Баяндайн Туяна Алдырова эхэнэрнүүдэй дунда баһал III һуурида гаранхай. 

Майн 24-дэ ба 31- дэ һүүлшын 2 шата эмхидхэгдэхэ. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ