Спорт 5 oct 2020 222

Буряад Уласай боксёрнууд чемпионууд болоо

Улаан-Үдэ хотодо энэ мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ, манай арһан бээлэйн мастернууд амжалта туйлажа, нютагаархинаа баярлуулаа.

 Буряадай суглуулагдамал командын гурбан гэшүүд  октябриин 3-да түгэсхэлэй уулзалгануудта гараа. 52 кг. хүрэтэр шэгнүүртэ спортын мастер Баир Батлаев Саха-Яхад Уласай Николай Григорьевтай уулзажа, шанга тулалдаа харуулжа, чемпион болоо.

57 кг. шэгнүүртэ Альберт Гатауллин мүн лэ Саха-Яхад Уласай тамиршан Михаил Варламовтай уулзажа, хоёрдохи шангай һуури эзэлээ.

63 кг. шэгнүүртэ Доржо Дахаев Сахалинай областиин Дмитрий Стоянтай уулзажа, алтан медаль Буряадтаа асараа.

 Бидэ энэ мүрысөөндэ һайн бэлдээбди. Манай һоригшод яһала туһалаа, тэдхэмжэ үзүүлээ. Гадна заатагүй амжалта туйлаха бодол намда байгаа», -  гээд Доржо Дахаев хэлэнэ.

Мүрысөөнэй гурбадахи һууринуудые Бимба Гыргенов, Олег Елизаров хоёр эзэлээ.

Энэ чемпионат Буряадай суглуулагдамал командын гэшүүдтэ хүндэшэг байдалда үнгэрөө. Мүрысөөнэй урдахана манай командын гол бүридэлдэ ородог 13 тамиршад коронавирус үбшэндэ дайрагданхай гээд элирүүлэгдэһэн байгаа.

Үглөөдэр ринг дээрэ гараха тамиршад, иимэ шалтагһаа мүрысөөндэ хабаадалгаһаа болюулагдахань харамтай. Тиин бэшэ хүбүүд манай найдал урбуулангүй, амжалта туйлажа, баяр асараа»,- гээд ахамад тренер Доржо Шаргакшанов тэмдэглэбэ.

Фото: vk.com/buryatiaboxin