Спорт 25 nov 2020 157

​Буряадай харбаашад дэлхэйн кубокта онлайн аргаар хабаадана

© фото: Һур харбалгын уласхоорондын федерациин зураг

  Онлайн аргаар дэлхэйн кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шата үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэбэ.

  Дэлхэйн Кубок үбэлэй хаһын гуримаар боложо, хабаадагшад 18 метр зайһаа харбана.

  Һур харбалгын уласхоорондын федерациин (World Archery) тус хэмжээ ябуулга онлайн аргаар эмхидхэхэ тухай тон зүб шиидхэбэри абаһан байна. Юуб гэхэдэ, үшөө харагдаа үзэгдөөгүй хабаадагшад тулалдаануудта хабаадана. Мүрысөөнэй түрүүшын шатада 75 гүрэнэй 2883 тамиршан харбаба гээшэ. Тэрэ тоодо, Буряад Уласай 12 хүн оролсоо. Ород гүрэниие 57 тамиршан түлөөлнэ.

  Эрэшүүлэй дунда классическа түхэлэй һур номо һуршаар харбалгада Санжи Халудоров 42-дохи дүн харуулжа шадаа. Эрхим 64 тамиршадай тоодо Бато Доржиев болон Сергей Цыренов гэгшэд ороо.

  Эхэнэрнүүдэй дунда классическа номо һуршаар харбалгада залуу Номин Бальжинимаева 26-дэхи һуурида гараа.

  Блочно түхэлэй номо һуршаар харбалгада Сергей Шенхоров 42-дохи һуурида ябана. Эхэнэрнүүдэй дунда Диана Тонтоева, Виктория Бальжанова, Санжи Арамхиева гэгшэд эрхим 64 хүнэй тоодо оролсоно.

  Дэлхэйн кубогой 2-дохи шата декабриин 19-20 үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. Бүхы дээрээ 4 шата үнгэргэгдэжэ, финальна тулалдаанууд эмхидхэгдэхэ юм.

  Автор: Борис БАЛДАНОВ

  Фото: Һур харбалгын уласхоорондын федерациин зураг