Спорт 30 dec 2020 378

Онсо жэлэй омогорхомо дүнгүүд

Үнгэржэ байһан жэлдэ Буряадай тамиршад хаана, хэды медаль абааб гэжэ хэлэхэгүйбди, тоолохо дуратайшуул өөһэдөө тоолоно бэзэ. Мэдээжэ шалтагаанһаа дулдыдажа, амжалтануудайнь тоо эрид доошолоо гээд ойлгохо хэрэгтэй. Хэды тиигэбэшье, тамиршаднай баярлуулжа шадаа

Үнгэржэ байһан жэлдэ Буряадай тамиршад хаана, хэды медаль абааб гэжэ хэлэхэгүйбди, тоолохо дуратайшуул өөһэдөө тоолоно бэзэ. Мэдээжэ шалтагаанһаа дулдыдажа, амжалтануудайнь тоо эрид доошолоо гээд ойлгохо хэрэгтэй. Хэды тиигэбэшье, тамиршаднай баярлуулжа шадаа.

2020 он тамиршадта, һоригшодто мартагдахагүй. Хорото коронавирус үбшэнэй һүжэрһэнһөө боложо, олон тоото мүрысөөнүүд болюулагдаа, болзорынь саашалуулагдаа. Мүн Олимпиин наадануудшье үнгэргэгдөөгүй. Япон гүрэнэй Токио хото тэрэниие угтан абаха байгаа һэн гээд һануулая. 2021 ондо Олимпиада болон Паралимпиин нааданууд эмхидхэгдэхэ гэжэ абтаһан шиидхэбэри бултаниие баярлуулаа.

Мүн Буряад орондо үнгэргэгдэхэ ёһотой байһан хэдэн зуугаад хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээгүй. Хабартаа Улаан-Үдэ хото барилдаагаар Ородой чемпионат угтаха байгаа. Буряад Уласай Толгойлогшын шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөншье болоогүй.

Манайшье эмхидхэдэг заншалта хүнгэн атлетикын эстафетэ үнгэргэгдөөгүйнь харамтай. Мүнөө жэлдэ тэрэ 74-дэхиеэ болохо һэн. 2021 ондо 75-дахи эстафетэ үнгэргэжэ, түрэл сонинойнгоо 100 жэлдэ зорюулаа һаамнай, ямар гоё байгаа гээшэб. Теэд яахабши.

Барилдаан

2020 он Буряадай барилдаашадта баяртайгаар эхилээ. Январь һарын һүүл багаар үнгэрһэн суута Иван Ярыгинай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөндэ Александр Богомоев болон Балдан Цыжипов хоёр түрүүлжэ шадаа. Удангүй эдэ хоёр хүбүүднай Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ орожо, Европын чемпионадта хабаадаа. Һоригшодой ехэ найдалые тэдэ хүсэд бэелүүлээ. Тиигэжэ Александр Богомоев Европын чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Балдан Цыжипов шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

Олимпиин наадануудта шэлэн абалгын шатын эхилхэеэ байхадань, бүхы мүрысөөнүүд тогтоогдоһон байна. Жэлэй түгэсэхэ тээшэл шанга тулалдаанууд дахинаа боложо эхилээ. Эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионадта Буряадаймнай түрүү тамиршад хабаадажа шадаагүй. Юуб гэхэдэ, тэдэмнай муухай COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэшөө. Эндэ Жаргал Дамдинов гурбадахи һуури эзэлээ. Эхэнэрнүүдэй дунда мүрысөөндэ Ульяна Тукуренова ехэшүүлэй дунда анха түрүүшынхиеэ абарга боложо тодороо. Тиихэдэ Ирина Ологонова хоёрдохи һуурида гараа.

Мүн үндэр наһатай ветерануудай дунда Буряадай барилдаашад шалгарна. Матвей Илюхиновые болон Баяр Очировые нэрлэмээр. Мүнөө жэлдэ тэдэ оройдоол 2-3 мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, тэндэһээ медальтай гэртээ бусаа.

Һаяын үдэрнүүд болотор Буряад барилдаашад бүхэроссиин хэдэн мүрысөөндэ шалгараа. Абакан, Новокузнецк, Красноярск, Москва хотонуудта тэдэ илалтануудые туйлажа, нютагаархидаа баясуулаа.

Бокс

Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряадай боксёрнууд һайн дүнгүүдые харуулжа эхилээ. Бүхэдэлхэйн хэмжээндэ эхэнэрнүүднай гаража шадаа. Олимпиин наадануудта шэлэн абалгын шатын боложо байха үедэ мүрысөөн тогтоогдоо һэн. Буряадаймнай Людмила Воронцова ринг дээрэ гаража үрдеэгүй.

Намартаал тулалдаанууд шэнээр эмхидхэгдэжэ эхилээ. Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөн Улаан-Үдэдэ харагшадгүйгөөр үнгэргэгдөө. Буряадай түрүү тамиршад коронавируста нэрбэгдэшөө. Тиигэжэ эрэшүүл элдэб ондоо мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэнүүдтэ хүртөө. Тиигэжэ тэндэ 6 хүн оролсожо, Батор Сагалуев болон Радна Цыбиков гэгшэд эрхим 8 тамиршадай тоодо ороһон байна. Мүн эхэнэрнүүдэй дунда Ородой чемпионадта хэдэн түрүү тамиршаднай коронавирусһаа боложо, баһа хабаадажа шадаагүй. Эндэ Дарима Сандакова шангай хоёрдохи һуурида гараа. Мүн Дулма Лумбунова чемпион боложо тодороо. Ородой суглуулагдамал командын һоригшод, Ородой Боксын федерациин гэшүүдшье Буряадай тамиршадай амжалтануудые мартаагүйбди, Олимпиин наадануудай шэлэн абалгын шатануудта хабаадахабди гэжэ найдуулаа. Тиигэжэ Кристина Ткачёва, Людмила Воронцова, Наталья Шадрина гэгшэдые нэгэтэ бэшэ Ородой командын түлөө шаасалдахыень харахабди.

Һур харбалга

Олимпиин наадануудта хабаадаха эрхэдэ эхэнэрнүүдэй дунда Ородой суглуулагдамал команда 2019 оной дэлхэйн чемпионадай дүнгөөр хүртөө һэн гээд һануулая. Харин 2020 ондо эрэшүүл Токио ошохо арга боломжоёо бэдэрхэ байгаа. Теэд шэлэн абалгын мүрысөөнүүд болоогүй бшуу. Баир Цыбекдоржиев, Эрдэм Цыдыпов, Эрдэм Ирдынеев болон бусад хүбүүднай командын бүридэлдэ оруулагданхай. Мүн Инна Степанова, Наталья Эрдынеева, Анна Балсукова, Татьяна Бадмажапова, Светлана Гомбоева гэгшэд 2021 ондо Олимпиадада ошохоёо шанга тэмсээнүүдтэ оролсохо гээд һанагдана.

Онлайн аргаар үнгэргэгдэһэн мүрысөөнүүдтэ Буряадай тамиршад яһала һайн дүнгүүдые харуулаа. Эндэ залуу халаанай шалгарһаниинь һайшаалтай. Номин Бальжинимаева, Соёлма Сыренова, Виктория Харитонова, Сергей Шенхоров гэгшэдые нэрлэмээр.

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй спорт

Паралимпиин наадануудай 2020 ондо үнгэрбэл, Буряадай хэдэн тамиршад хабаадаха байгаа. Һур харбаашад Татьяна Андриевская, Баир Шигаев, триатлонист Михаил Асташов гэгшэд оролсохол байгаа гээд һанагдана.

Мүнөө жэлдэ бассейн бүхэн хаагдаатай байгаа. Хэды тиигэбэшье Михаил Асташов Ородой чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэжэ шадаа. Хажуугаарнь велосипедээр урилдаанай мүрысөөнүүдтэ түрүүлжэ гараһан байна.

2020 ондо залуу Александра Бобоева бэеэ харуулжа шадаа. Шэхэ хатуушуулай дунда сагаалса буудалгаар Ородой мүрысөөндэ гурбан алтан медальда хүртөө. Тиигэжэ тэрэ 2021 оной һүүл багаар болохо Сурдлимпиин наадануудта хабаадажа магадгүй. Мүн барилдааша хүбүүд тэндэл ошохо аргатай байһанаа харуулаа.

Һаяхана дээрэ нэрлэгдэһэн тамиршад УлаанҮдэ хотын Захиргаанай үндэр шангуудта хүртэһэн байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Фото: лаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан