Спорт 25 feb 2021 244

Буряадай барилдаашад Агада шалгараа

Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа,  58-дахияа барилдаагаар мүрысөөн үнгэргэгдөө

Заншалта ёһоороо бүхэроссиин барилдаанай ээлжээтэ мүрысөөн Ага тосхондо үнгэргэгдэбэ. Буряадай тамиршад эрхим барилдаа харуулжа, түрүүшүүлэй тоодо ороһон байна.

Тус хэмжээ ябуулга Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа,  58-дахияа үнгэргэгдөө. Мүнөө жэлэй тулалдаануудта 184 хүн хибэс дээрэ гараһан байна. Ородой чемпионадта хабаадахаяа бэлдэжэ байһан Буряадайшье барилдаашад бэеэ туршаа.

Буряад Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Ананда Дашиев, Жаргал Дамдинов, Булат Батоев, Тумэн Бодиев, Барас Базаров, Алексей Пинтаев, Цэдаши Дугаров болон Балдан Цыжипов гэгшэд чемпионой нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө. Ананда Дашиев, Тумэн Бодиев болон Жаргал Дамдинов гэгшэд эрхим барилдаашадай тоодо орожо шадаа.

Ага тойрогһоо уг гарбалтай барилдаашад түрэл нютагуудайнгаа түлөө барилдадаг һайн заншалтай. Барилдаанай удаа һууринуудай дунда түрүүлһэн команданууд шагнагдаа. Мүнөө жэл Шулуутай һууринай барилдаашад 15-дахияа түрүүлжэ гараа. Зугаалай болон Сагаан Уула һууринуудай тамиршад шангай һууринуудта гараа.

Буряад бүхэ барилдаагаар мүрысөөн түгэсхэдэг заншалаа баһа алдаагүй. Энэ удаа Буряад Уласай гүрэнэй һоригшо Цыбик Максаров дахинаа абарга боложо тодороо. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Агын захиргаанай сайт