Спорт 11 mar 2021 685

​Суута барилдаашан Бувайсар Сайтиев түрэһэн үдэрөө Буряадта угтаха

© фото: egov-buryatia.ru

Сүлөөтэ барилдаагаар Ородой чемпионадта мүнөө үеын эрхим барилдаашан, Олимпиин наадануудай гурба удаа чемпион, дэлхэйн 6 дахин чемпион, Европын 6-дахин чемпион, Ородой Холбоото Уласай бүрбэ удаа чемпион, 74 кг хүрэтэр шэгнүүртэ сүлөөтэ барилдаагаар уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ оло дахин амжалта туйлаһан Бувайсар Сайтиев Улаан-Үдэ ерээ.

Сүлөөтэ барилдаагаар аргагүй ехэ амжалта туйлаһан суута тамиршанай түрэһэн үдэрынь мүнөөдэр юм. Тэрэ 46 наһа хүрэбэ. Мүрысөөнэй түрүүшын үдэрэй үдэшын хэмжээ ябуулгын үедэ Бувайсар Сайтиев амаршалха тухай Вячеслав Дамдинцурунов хэлээ.

- Олимпиин наадануудай хэды чемпион ерээб гэжэ тооложошье шаданагүйб. Нэн түрүүн, Ородой Холбоото Уласай барилдаанай федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Олимпиин наадануудай чемпион Михаил Мамиашвили, нэгэдэхи вице-президент Омар Муртазалиев, нэгэдэхи вице-президент Олимпиин наадануудай хоёр удаа чемпион Арсен Фадзаев. Түрэһэн үдэрэйнгөө баяр угтажа байһан Бувайсар Сайтиев, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хэлэбэ.

Олимпиин наадануудай урда эмхидхэгдэжэ байһан чемпионадта шэгнүүр бүхэнэй түрүү барилдаашад ерээ гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

- Эндэ хоёр түрүү барилдаашад хабааданагүй. Тэдэнэй нэгэн Абдулрашид Садулаев болоно, тэрэ Олимпиадада хабаадаха Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командада оруулагданхай. Тиихэдэ эгээл хүндэ шэгнүүртэ Олимпиадада хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ турнирта гараха долоондо хабаадаха тамиршан, - гэжэ Вячеслав Дамдинцуруеов тодорхойлбо.

Ородой 41 можо нютагай суглуулагдамал команданууд мүрысөөндэ хабаадалсахаяа ерээ. Тамиршадай дунда уласхоорондын классай Ородой спортын 62 мастер, Ородой спортын габьяата 8 мастер уластамнай буугаа. 

Фото: egov-buryatia.ru