Спорт 12 may 2021 626

​Буддын шажантанай буянта һара эхилбэ

© фото: pixabay.com

Сага дабаа, Дончод Хурал, Бурхан Багшын Ехэ Дүйсэн Үдэр, Буянта һара, гү, али Весак гээшэ Буддын шажанай ехэ дүйсэн хуралнуудай нэгэн юм. Түбэд-Монгол литээр зунай эхин һарын 15-ай үдэр Будда Шигэмүни (Бурхан багша) энэ юртэмсэдэ мүндэлһэн, энэ үдэр бурхан болоһон, мүн энэл үдэр тагаалал болоһон юм. Бурхан багшада зорюулһан гурбан дүйсэн үдэр: түрэһыень, гэгээрһыень, тагаалал болоһыень тэмдэглэжэ, жэлһээ жэлдэ ёһотойл һайндэр үнгэргэгдэдэг. Энэ һарада хэгдэһэн буян болон нүгэлтэй ябадалнууд хэдэн мянгаар олошордог.

Тиимэһээ Буянта һарада дасан дугангуудаар зон олоор сугларжа, бурхан багшадаа мүргэжэ, маани мэгзэмээ уншадаг, гороо хэдэг, һунажа мүргэдэг заншалтай, монгол һарын 8, 15, 30-ай үдэрнүүдтэ 24 сагай туршада таһалдуулангүй зулаяа бадараан, маанияа уншажа байбалнай, ехэ эрхим. Энэ үдэрнүүдтэ мал гаргажа болохогүй. Мяханай, архиин зүйлнүүдые хэрэглэнгүй, сэдьхэлээ арюудхан зальбаржа байха ёһотой. Нүгэлтэ үйлэ тэбшээд, ядаһан тулиһан зондо туһалаад, буянта үйлэ сэдьхэжэ ябабал, һайн байха.

Гадна буянта һарада арад зомнай эдэбхитэйгээр оршон тойронхи байгаалияа сэбэрлэхэ, модонуудые һуулгаха арга хэмжээнүүдые үүсхэнэ, үншэн үхибүүдтэ, ганса бэе хүгшэдтэ туһаламжа үзүүлнэ. Иигэжэ бэе, сэдьхэл, зарлигаа арюудхаха үедөө мяха эдихые, архи, тамхи хэрэглэхые тэбшэхэ ёһотой. Мүн буянта һарада буряадууднай обоо уулануудаа тахижа эхилдэг юм.

Фото: pixabay.com