Спорт 4 oct 2022 395

Байгалай гүнзэгыдэ

Намарай дунда һарын 2-то, фридайвингаар 24 дахин дэлхэйн чемпион боложо тодорһон Алексей Молчанов Байгал далайн гүнзэгы руу шунгахадаа, ээлжээтэ рекорд табиба.

© фото: irk.kp.ru

Тамиршан Алексей Молчанов Гиннессэй рекордын номдо нэгэтэ бэшэ өөрынгөө нэрэ оруулһан түүхэтэй. Дэлхэйн эгээл сэбэр уһатай, эрдэни зэндэмэни болохо Байгал далайн нюрууһаа 100 метр доошоо тэрэ оробо. 100 метр гээшэмнай 33 дабхартай үндэр гэртэй сасуулмаар гээшэ.

-Шунгалгамни һайн үнгэрөө, хараалагдаһан хэб соохоноо. Өөдөө гарахадаа, бүри түргөөр гараһан байнаб. Доро, гүнзэгыдэ,  юуншье харагданагүй, тойроод хэншье үгы, гансаарханаа байһан шэнги. Ехэ хүйтэн даа. Юрэдөө, Байгал гээшэ намда, минии һанаанда  онсо һуури эзэлдэг. Түрүүн үбэл шунгаа һэм, харин энэ удаа намарай сагта. Мүнөөдэр өөртөө үшөө нэгэ шэнэ юумэ нээбэб, - гэжэ дэлхэйн олон удаа абарга хэлэнэ.

Листвянка шадар Байгал далайн гүнзэгые туршахаяа  18 тамиршад хүрэжэ ерэһэн байна. Тэдэнэй дунда Ольга Маркина, мүльһэн доро шунгалгаар мүн лэ Гиннессэй рекорд (63,8) табиһан тамиршан. Энэ урилдаан Baikal Challenge 2022 гэһэн гаршаг доро эмхидхэгдэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: irk.kp.ru