Спорт 7 oct 2022 634

Мэргэн харбаашадые бэлдэһээр

Россида  болон хари гүрэнүүдтэ  Буряад Уласые hур харбагшадай нютаг гэжэ нэрлэдэг. Шагдуржаб Хазагаевай  нүлөө эндэ бии гэхэдэ, алдуу болохогүй. Шагдуржаб Александрович уласай хүдөө нютагууд соо ори гансаараа “Россиин Федерациин габьяата hоригшо” гэжэ нэрэ зиндаатай юм.

© фото: Эрдэни Раднаевай дурадхаһан гэрэл зураг

Тэрэ Олимпиин наадануудай оло дахин хабаадагша Бальжинима Цыремпиловые, дэлхэйн, мүн Россиин оло дахин абарга Гэрэлма Эрдыниевае болон бусад суута тамиршадые  хүжүүжүүлhэн hоригшо болоно. Иимэ үндэр нэрэ солотой тамиршадые бэлдэhэн Шагдуржаб Хазагаев  мүнөө Үлэгшэн нютагайнгаа  хүбүүд басагадые  hорижо, ерээдүйн чемпионуудые бэлдэһээр.

Шагдуржаб Хазагаевай шабинар  Росси гүрэнөө, Буряад Уласаа холо ойгуур суурхууланхай гээшэ ааб даа.  Тэрэнэй ударидалга доро  спортын олон мастернууд урган гараа, мүн гүрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ ороһон тамиршадшье  байха.    

“Хори гаран харбагшад сооһоо 4-5-иинь уласхоорондын мастернууд байха. Үлэгшэн нютагай харбагшад олон байна. Бальжинима Цыремпиловэй гэр бүлэ булта - эгэшэнь Гэрэлма, Бэлигтэ дүүнь байна. Гэрэлмагай басаган  Наташа Эрдынеева - “Ородой Холбоото Уласай тамирай габьяата мастер”, юрэдөө,  тоолоод үгэбэл,  олон байха. Үшөө Анна Фёдорова гээд, шанга-шанга басагад бии”, - гэжэ Ород Уласай габьяата hоригшо Шагдуржаб Хазагаев дарууханаар дурдан нэрлэнэ hэн.  

Шагдуржаб Хазагаев мүнөө наһатай болоошье һаа, тоонто Үлэгшэн нютагтаа  hорилго ябуулһаар. Эдэнэй дунда заал hаа орон нютагаа холо ойгуур суурхуулха чемпионууд ургаха ёhотой гэжэ ехэ найдамаар байна.

Шагдуржаб Александрович шанга эрилтэтэй багша-hоригшо: шабинараа  магтаадшье, зангаадшье абадаг. Эгээл иимэ аргаар харюусалгатай, зоригтой, тэсэбэри ехэтэй, урагшаа hанаатай  тамиршад хүмүүжүүлэгдэнэ ха юм даа. Һорилго хэхэ байдал Шагдуржаб Хазагаев өөрынгөө гараар зохёожо эхилээд, мүнөө энэ ехэ ажал хэрэгынь  ехэ дэмжэлгэтэй болонхой. Дутуу дунданууд байгаа юм ааб даа, теэд суута тренер гомдожо, гэмэржэ һуудаггүй, эдир шабинараа һургажал байна. “Хүн бүхэнэй хуби заяан өөрынтнай гарта, һайнаар оролдожо ажалаа, һорилгоёо хэбэл,  дээдын мүрысөөнэй алтан медаль абажашье болохот”, - гэжэ үхибүүдтэ хэлэдэг байна. Һур харбалга гээшэмнай мүнгэ алтанай талаар хүнгэн,  хямдахан бэшэ ха юм, мэргэжэлтэ харбагша боложо, үндэр үрэ дүн харуулха гэбэл, дээдын шанартай номо годлинууд хэрэгтэй бшуу даа.

“Номо һуршанууд, хэрэгсэлнүүдынь хуу хари гүрэнэй ха юм даа. Эгээн һайнуудынь Америкын, Солонгосой, теэд тэдэмнай санкцида оронхой. Тиигэбэшье манай Федераци һайн ажаллана, Владимир Ешеевич аргынь олонол даа.  Федерацимнай бэрхэ”, - гэжэ Шагдуржаб Хазагаев нэмэнэ һэн.

Суута Шагдуржаб Хазагаев бүхы наhаараа үхибүүдээр хүдэлһэн  намтартай. Һорилгоhоо гадуур, гартаа дүйтэй багша үхибүүдтэ хэрэгтэй элдэб юумэ дархалдаг. 52 жэл соо Үлэгшэн тоонто нютагтаа хүдэлжэ ябаhан суута hоригшо энэ ажалаа  ябуулжал байха зорилготой. 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаевай дурадхаһан гэрэл зураг