Спорт 14 dec 2022 746

Дэлхэйн Кубок асараа

Беларусь Уласай ниислэл Минск хотодо тхэквондогоор дэлхэйн кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн түгэсэбэ. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай тамиршад оруулагдажа, ялас гэмэ амжалтануудые туйлаба.

Ород гүрэнэй түрүү тамиршан, манай нютагай хүбүүн Александр Бодров дахинаа шанга байһанаа гэршэлээ. Спарринг түхэлөөр тэрэ хоёр дахин алтан медаль абажа шадаа. Түрүүн хубиин тоосоондо тэрэ түрүүлжэ гараа. Удаань командын бүридэлдэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Ехэшүүлэй дунда Ангелина Пищалкина шалгараа. Хубиин тоосоондо Буряадай тамиршан шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Мүн командна тоосоондо түрүү һуурида гараһан байна.

Эдиршүүлэй дунда мүрысөөндэ Буряадай түлөөлэгшэд үшөө гурбан медаль шүүгээ. Мария Филатова алтан медалиин эзэн болоо. Шангай 2-дохи һуурида Дарья Шелопугина гаража, мүнгэн медаляар шагнагдаа. Анастасия Бурдина хүрэл медаль абаа.

Буряадаймнай тхэквондистнар түрэл гаралаа, олон тоото спортдо дуратайшуулые гарахаяа байгаа Шэнэ жэлээр иимэ гоёор амаршалба гээшэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ