Спорт 18 jan 2023 622

Үбэлэй хүдөөгэй нааданууд

Хабарай түрүүшын үдэрнүүдтэ Байгал шадарай аймагта хүдөө аймагуудай тамиршад үбэлэйнгөө ээлжээтэ наадануудта суглархань. 900 гаран хүн спортын найман зүйлөөр мүрысэхэнь. Уласай хүдөөгэй спортын нааданууд Буряад Уласта 16-дахияа эмхидхэгдэхэнь гээд хэлэлтэй. “Буряадай сагаан Олимпиада” гэжэ алдаршаһан хэмжээ ябуулга болоно.

© фото: фото из архива Буряад Yнэн

Нааданай түүхэһээ

Үбэлдөө нааданууд анха түрүүшынхиеэ 1987 ондо Кабанскын аймагта үнгэрһэн юм. Хадаһаа санаар һолжоролго, үбэлэй загаһашалга, конькигаар, санаар урилдаанууд, бүмбэгэтэ хоккей, ГТО тушаалга, шатар гэһэн зүйлнүүд түрүүшын наадануудай бүридэлдэ оруулагдаа бэлэй. Командна тоосоондо түрүү һуури эзэлһэн Кабанскын аймагай тамиршадта “Кубань” автобус барюулагдаа һэн. Шангай һууринуудые эзэлһэн Загарайн болон Баргажанай аймагуудай команданууд “Москвич” авто-унаагаар шагнагдаа.

Жэл үнгэрөөд, энэ хэмжээ ябуулгые Мухар-Шэбэрэй аймаг угтан абаа. 1-дэхи наадануудта оруулагдаһан зүйлнүүдһээ гадна, биатлоноор мүрысөөн болоһон байна. Командна тоосоондо Загарайн аймаг түрүүлээ. Хойто- Байгалай болон Кабанскын аймагуудай түлөөлэгшэд шангай һууринуудта гараа.

Удаадахи нааданууд Байгал шадарай, Ивалгын болон Түнхэнэй аймагуудта үнгэрөө.

1992 оной удаа нааданууд болюулагдаа. Аяар 8 жэлэй хугасаада үнгэргэгдөөгүй. 2000 ондо Үбэлэй нааданууд шэнээр һэргээгдэжэ, Кабанскын аймагта эмхидхэгдээ. Мүн удаадахишье хэмжээн баһа Кабанскда болоо һэн. Энээнһээ хойшо хоёр жэлдэ нэгэ дахин нааданууд замхангүй, мүнөө болотор эмхидхэгдэнэ гээд хэлэлтэй.

Наадануудай бүридэлдэ һэлгэлтэнүүд болоо. Хадаһаа санаар һолжоролгоор, биатлоноор мүрысөөнүүд болюулагдаа. Даам наадалгаар, шэрээгэй теннисээр тэмсээнүүд болоно.

Удаан хүлеэгдэһэн уулзалга

Буряад Уласай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаманай мэдээсэһээр, тус нааданууд үшөө 2021 оной эхиндэ эмхидхэгдэхэ ёһотой байгаа. Теэд хорон хамшаг үбшэнһөө боложо, хүдөө нютагуудай түрүү тамиршад мүрысэжэ шадаагүй. 2022 ондо дахинаа болоогүй. Мүнөө жэлдэ үни удаан хүлеэгдэһэн хэмжээ ябуулга Байгал шадарай аймагта февралиин 28-ай - мартын 3-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхөөр хараалагданхай.

Санаар болон конькигаар урил­даан, бүмбэгэтэ хоккей, үбэлэй ГТО тушаалга, санаар шэг зүгөө бэдэ­рэлгэ, даам, шэрээгэй теннис болон шатар – иимэ спортын зүйлнүүдээр мүрысөөнүүд эмхидхэгдэхэ гээд хэ­лэлтэй. Зүйл бүхэндэ эрэшүүлэй бо­лон эхэнэрнүүдэй дунда шалгарһан тамиршадые элирүүлхэһээ гадна, ветерануудай дунда түрүүшүүл шаг­нагдаха юм.

Бүмбэгэтэ хоккей наадалгаар шэлэн абалгын гурбан мүрысөөн Заиграево, Кабанск һууринуудта, Закаменск хотодо болохо. Тиигэжэ Байгал шадарай аймагта финальна шатада 8 эрхим хоккейн команда наадаха гээшэ.

Байгал шадарай аймагай эм­хидхэгшэд бүхы айлшадые наада­нуудта урина. Тэдэ соёлой талаар һонирхолтой хэмжээнүүдые бэлдэн­хэй. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: фото из архива Буряад Yнэн