Спорт 26 jan 2023 635

Эрхим байһанаа гэршэлээ

Заншалта ёһоороо Ород гүрэнэй томо мүрысөөнүүд январь һарада үнгэрнэ. Энэшье удаа Орёл хотодо хойно хойноһоо хэмжээнүүд эмхид¬хэгдэнэ. Эрэмдэг бэетэй тамир¬шадай дунда Ородой Кубогта, ехэшүүлэй дунда Ородой чемпионадта Буряадай түлөөлэгшэд һайн дүнгүүдые харуулба.

© фото: Борис Балданов

Гол тэмсээн бэшэшье һаа...

Эрэмдэг бэетэй тамиршадай дунда Ородой Кубок үнгэргэгдэһэн байна. Буряадай суглуулагдамал ко­мандын гэшүүд 7 медальда хүртөө. Эржена Будаевагай нэрэмжэтэ гэ­рэйнгээ тамирай залда тэдэ сурбал­жалагшадтай уулзаһан байна.

- Үбэлэй халаанай гол мүрысөөн февраль һарада үнгэрхэ. Ородой чемпионадта хэр бэлэн байһанаа манай тамиршад мүнөө харуулаа. Тиимэһээ заал һаа түрүү һуури эзэл­хэ гэһэн зорилго хэнэйшье урда табяагүйбди, - гэжэ ахамад һоригшо Цыденбал Цыренжапов абаһаар лэ мэдүүлнэ.

Хубиин тоосоондо ори ганса ал­тан медальда Александр Дорофеев хүртэһэн байна.

- Мүрысөөндэ хабаададаг хүнүүдэй олошорходо, һайн байна. Юуб гэхэдэ, олоной дунда илалта туй­лахада, бүри баярламаар. Үнинэй алтан медаль абаагүй байгааб, - гэжэ Александр Дорофеев баяраараа ху­баалдана.

Хубиин тоосоондо мүнгэн ме­дальнуудые Татьяна Андриевская Сергей Хутаков хоёр абаа.

- Шангай һуурида гаража шадахагүйб даа гэжэ урид һанааб. Энэ үбэлдөө яһала үни үбдэһэн байнаб. Тиимэһээ һорилго ехээр хээгүйб. Хэды тиигэбэшье, энэ мүнгэн медаль абажа шадааб, - гэжэ Татьяна Андри­евская хэлэнэ.

Командна тоосоондо Буряадай тамиршад хоёр дахин 1-дэхи һуури эзэлээ. Микст тоосоондо Даши Доль­жина Сергей Хутаков хоёр шалгараа. Эрэшүүлэй командануудай дунда Сергей Хутаков, Пётр Марзаев гэг­шэд түрүүлжэ гараа. Баир Шигаев, Татьяна Андриевская, Бадма Хамин­даев болон Александр Гомбожапов гэгшэд командын бүридэлдэ хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов