Соёл уралиг 11 feb 2021 718

Буряад Уласта Дүгжүүбэ хурал үнгэрбэ

Дүгжүүбэ хэдэн ондоо янзаар хуран үйлэдэдэг юм. Жэшээлхэдэ, хуряангы болон хүсэд дүүрэн гэжэ илгардаг

Буряадай дасангуудта февралиин 10-да Дүгжүүбэ хуралнууд эмхидхэгдэбэ. Улаан-Үдэдэ 13 газарта хурал үнгэрөө. Тиихэдэ Ивалгын дасанһаа хуралай сэхэ дамжуулга «Тивиком» телесубагта харуулагдаа.

Байгша ондо Буряадай ажаһуугшадые тахал үбшэнэй эпидемиологическа байдалһаа боложо, Сагаалганай хуралнуудта олоороо ябахагүй гэжэ уряалһан байна гээд һануулнабди. Тиигээшье һаань, хүнүүд олоороо ерэһэн байна.

Дүгжүүбэ хэдэн ондоо янзаар хуран үйлэдэдэг юм. Жэшээлхэдэ, хуряангы болон хүсэд дүүрэн гэжэ илгардаг. Тиигэбэшье удхань нэгэл гээшэ. Жэлдэ нэгэл дахин имагтал үбэлэй адаг һарын 29-дэ (буряад-монгол литээр) үнгэргэгдэдэг Дүгжүүбэ хүсэд дүүрэн юм. Энэ хуралда хүн бүхэн өөрөө бэеэрээ хабаадабал, ехэ һайн гэжэ тоологдодог.

Дүгжүүбэ – дүрбэн зүг, найман хизаарай Арбан табан һахюуһадта болон Ямандага – Шойжал һахюуһанда дүрбэн ехэ үйлэеэ һаадгүйгөөр үйлэдэхыень Балим үргэгдэхэ үйлэ хэрэг гээшэ.

Дүрбэн ехэ үйлэ:

1) зоболонһоо болон муу муухайһаа зайлуулха үйлэ;

2) сэсэн бодол болон баялиг дэлгэрүүлхэ үйлэ;

3) үбшэ хабшанай болон дайсадые илахын үйлэ;

4) гэгээрхын замда эсэслэн туйлахын тулада хатуу үйлэ үйлэдэлгэ.

«Дүгжүүбэ» гэжэ үгэ сэхэ оршуулхада, 64 агшан зуура гэһэн удхатай. Агшан зуура гээшэ амилха сагнай гэжэ ойлгоё. Нэгэ агшан зуура 337 дахин амилһан болоно, 64 агшан зуура 21600 амилнабди. Үбшэгүй элүүр хүн нэгэ сүүдхэ соо иигэжэ амилхадаа, нэгэ минута соо 15 дахин амилна.

Дэлгэрэнгыгээр эндэ уншагты.

Фото: Анна ОГОРОДНИК