Засаг түрэ 26 jan 2021 452

​​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси мүнөөдэр үнгэрхэнь

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов январиин 15-да Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүдые тушаалһаань сүлөөлһэн байна. Уласаймнай хуулиин ёһоор, Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонор болон мүнгэн һангай, эдэй засагай яамануудай хүтэлбэрилэгшэнэрые тушаалда томилходо, Арадай Хурал дэмжэхэ ёһотой. Һунгамалнуудай дэмжэһэнэй удаа, Буряадай Толгойлогшо тушаалда томилхо тухай захирамжа абаха юм. Бусад сайдуудай талаар һунгамалнуудай дэмжэлгэ хэрэггүй.

Энэ асуудал мүнөөдэр Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сессидэ хараалагдаха.

Буряад Уласай мүнгэн һангай сайдай тушаал эзэлжэ байһан Всеволод Мухин Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшоор дэбжүүлэгдээ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаал эзэлжэ байһан Игорь Зураев Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи бүрин эрхэтэ түлөөлгын хүтэлбэрилэгшын тушаалда зууршалагдаа.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонорой тушаалда Иван Альхеев, Антон Виноградов, Галсан Дареев, Евгений Луковников, Вячеслав Цыбикжапов, Петр Мордовской болон Баир Цыренов гэгшэд зууршалагдаа.

Тиихэжэ Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда – Екатерина Кочетова, мүнгэн һангай сайдай тушаалда Георгий Мадаев дэбжүүлэгдэжэ, һунгамалнууд зүбшэхэ болоно.

Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сессидэ нохойнуудаа хоройн газаа табидаг эзэдэй харюусалгын талаар түлэгдэхэ яла дээшэлүүлхэ гэжэ хэлсэгдэхэ. 

Фото: Анна Огородник