Спорт 12 mar 2021 743

​Барилдаанай ехэ мүрысөөн Буряадта үргэлжэлхэнь

© фото: Буряад Уласай спортын яаман

Буряад Уласта эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионадай түрүүшын үдэр хибэсэй эзэд амжалтануудые туйлаагүй. Ехэнхинь нэгэ уулзалга үнгэргөө, зариманинь хоёр дахин хибэс дээрэ гараа.

Мартын 11-дэ буряадай найман тамиршад барилдаһан байна. Тиигээд нэгэнииншье һайн дүн харуулаагүй. Хэды тиигэбэшье, залаар багтахыса сугларһан харагшад найдалтай тараа. Энэ талаар Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцурунов хэлэһэн байна.  

- Үнэн дээрээ, мүнөөдэр барилдаһан тамиршадһаа хэншье ехэ амжалта хүлеэгээгүй. Юуб гэхэдэ, олониинь залуу барилдаашад байгаа. Тус мүрысөөндэ хабаадажа, тэдэ аргагүй һайн дүршэл абаа гээд һанагдана. Илангаяа психологическэ талаһаа, - гэжэ сайд һанамжаараа хубаалдаа.

Буряад Уласта олон тоото мэдээжэ барилдаашад айлшаар буугаа. Олимпиин наадануудай гурба дахин абарга Бувайсар Сайтиев мартын 11-дэ 46 наһа гүйсэбэ. Энэ ушараар Буряадай барилдаашад бүхы харагшадай талаһаа суута тамиршанда Жигжит Баясхалановай бүтээһэн хутага барюулһан байна. Бувайсарай дүү хүбүүн, 2000 оной Олимпиин нааданай абарга Адам Сайтиев сүлөөгүй ажалаа хээ. Тус мүрысөөндэ тэрэ һоригшын уялгануудые дүүргэжэ, шабинараа болон нютагайнгаа барилдаашадые хибэс дээрэ гаргажа байгаа.

Тыва Уласай үдэр болоо гэжэ хэлэхэдэ алдуу болохогүй. Юуб гэхэдэ, 57 килограммай шэгнүүртэ 1/4 финалай шатада гаража шадаһан 8 тамиршадай дүрбэниинь Тывагай барилдаашад болоно. Һүүлэй һүүлдэ Начын Монгуш алтан медаль түлөө барилдаха эрхэдэ хүртөө. Дэлхэйн хоёр дахин абарга Завур Угуевтай тэрэ барилдаха юм. Тиигэжэ Белек оол Кужугет шангай гурбадахи һуури эзэлхын түлөө тэмсэхэ болоно.

86 килограммай шэгнүүртэ Ханты-Мансийска тойрогой Артур Найфонов болон Дагестанай Даурен Куруглиев гэгшэд түрүү һууриин түлөө тэмсэхэ. 92 килограммай шэгнүүртэ Красноярскын хизаарай Анзор Уришев Дагестанай Магомед Курбановтай барилдажа, хэн 1-дэхи һуури эзэлхэб гэжэ элирүүлхэ.

Эдэ финальна уулзалганууд мартын 12-то үдэшын программада үнгэргэгдэхэ. Харин үглөөнһээ хибэс дээрэ 101 хүн 70, 74 ба 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ барилдаха. Буряадай командые 13 хүн түлөөлхэ гээд хараалагдана. Бүхы харагшад Балдан Цыжипов, Евгений Жербаев гэгшэдһээ эгээл ехээр амжалта хүлеэнэ. Бидэшье баһа, буряадайнгаа барилдаашадта найдан хүлеэел даа!

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай спортын яаман