Ниигэм 29 apr 2021 241

Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 75 жэлэй ойдо: шэнэ Юрэнхылэгшэ

Хүмүүжүүлгын болон һуралсалай талаар захиралай орлогшо Дашама Дармаевна Цыбиковагай хэлэһээр, үхибүүдэй дунда өөһэдын захиргаанай ажал үни удаанай нэбтэрүүлэгдэнэ. Энэ заншал 1950-яад онуудһаа табигдаһан юм

Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 75 жэлэйнгээ ойн баярые шэнэ Юрэнхылэгшэтэй үнгэргэхэнь. Үндэр тушаалда оролгын баяр ёһолол апрелиин 26-да болоһон байна.

Хүмүүжүүлгын болон һуралсалай талаар захиралай орлогшо Дашама Дармаевна Цыбиковагай хэлэһээр, үхибүүдэй дунда өөһэдын захиргаанай ажал үни удаанай нэбтэрүүлэгдэнэ. Энэ заншал 1950-яад онуудһаа табигдаһан юм.

- Мүнөө жэлдэ оройдоол хоёр хүн Юрэнхылэгшэ болохомнай гэжэ мэдүүлгэ оруулаа. Энэмнай тон ехэ харюусалгатай тушаал гэжэ ойлгохоор. Апрелиин 22-то һунгалтамнай үнгэрөө. Һунгалтын комисси эдэбхитэйгээр хүдэлһэнэй ашаар энэ хэмжээ ябуулгамнай дээдэ шатада эмхидхэгдээ гэхэдэ, алдуу болохогүй, - гэжэ Дашама Дармаевна хөөрэнэ.

10-дахи ангиин хоёр һурагшад Юрэнхылэгшын тушаалда дэбжүүлэгдээ. Хэшэкто Дашиевай түлөө 168 хүн дуугаа үгөө. Мүн Валерия Пинтаева 175 хүнэй дуу абаа. Эгээл түрүүн шэнэ тушаалтаниие урдахи Юрэнхылэгшэ, 11-дэхи классай шаби Арсалан Жамбалов амаршалаа.

- Һуралсалайнгаа гуламтын багшанарта, һурагшадта баярые хүргэнэб. Юуб гэхэдэ, һурагша бүхэн намда туһалаа, багшанар зүбөөр хүдэлхымни түлөө таатай зүбшэлнүүдые үгэһэн байна. Валерия Ивановнада шэнэ ажал хэрэгтэнь амжалта хүсэнэб, - гэжэ Арсалан Жамбалов тайзан дээрэһээ амаршалаа.

Арсалан хадаа үндэр тушаалда 2020 оной сентябрь һараһаа хүдэлһэн юм. Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ байһан эгээл хүндэ сагта тэрэ ажалаа ябуулаа.

- Юрэнхылэгшэ болоходоо, урдаа олон зорилгонуудые табяаб. Тэрэ тоодо олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ тухайгаа абаһаар лэ мэдүүлһэн байгааб. Теэд ехэнхи хэмжээ үнгэргэжэ шадаагүйб, һанаһандаа хүрөөгүйб. Урмашамаар юумэн үгыл даа, - гэжэ Арсалан гомдоно.

Үхибүүдэй болон багшанарай һанамжаар Арсалан Жамбалов тон ехэ оролдолго гаргажа, һайнаар хүдэлөө.

- Һуралсалай жэлэй эхиндэ намайе Юрэнхылэгшөөр томилһон байна. Сайдуудтайгаа, һурагшадай зүблэлтэй хамта түсэб табижа, ажалаа ябуулаабди. Эгээл хадуугдаһан хэмжээнүүдые нэрлэхэдэ, оройдоол хоёр үйлэ хэрэг һанагдана. Шэнэ жэлэй һайндэрые бултаараа сугларангүй, класс бүхэндэ эмхидхээбди. Жабар үбгэ, Саһан хүүхэниие талаһаа урингүй, өөһэдөө боложо, лицейнгээ багашуулые амаршалаабди, бэлэгүүдые барюулһан байнабди. Мүн тиихэдэ “Лицей зажигает звезды” гэһэн урилдаамнай онлайн аргаар үнгэрөө. Хабаадагшад өөһэдыгөө видеодо буулгажа, шүүгшэдэй гэшүүдтэ дамжуулаа, - гэжэ Арсалан хэһэн ажалаа тоолоно.

Арсаланай болон бүри урдахи Юрэнхылэгшэдэй ажал үргэлжэлүүлхэеэ байһанаа Валерия Пинтаева мэдүүлнэ. Удангүй һурагшадай зүблэлдэ шэнэ гэшүүд хүдэлхэеэ оруулагдаа. Харин мүнөө долоон сайдуудай болон Юрэнхылэгшын орлогшын нэрэнүүд мэдэгдэнхэй. Тэдээндэ баяр ёһололой ушарта тусхай үнэмшэлгэнүүд барюулагдаа.

- Юрэнхылэгшын тушаалда һунгагдажа, багшанарайнгаа болон нүхэдэйнгөө нюурта Юрэнхылэгшын нэрэ хүндые нангинаар сахин ябахын түлөө тангаригланаб. Һургуулидаа үнэн сэхээр алба хэжэ ябахаб гэжэ тангаригланаб, - гэжэ шэнэ Юрэнхылэгшэ һуралсалайнгаа гуламтын Устав дээрэ гараа табин хэлээ.

Ехэ ноёд болоһондонь захирал Булат Баирович Шойнжонов һайхан үгэнүүдээр амаршалаа.

- Юрэнхылэгшэ болохын түлөө дэбжүүлэгдэһэн һурагшаднай өөрын холын хараа бодолтой, олон зорилготой байһанаа харуулаа. Таанадай зохёоһон һонирхолтой түсэлнүүд заал һаа бэелүүлэгдэхэ бэзэ гэжэ найданабди. “Бидэ хамтадаа үйлэ хэрэгээ ябуулбалнай, ехэ урагшатай байха”, - гэжэ Валерия Ивановна тон зүб хэлэһэн байна. Эдэ үгэнүүдээ мартангүйгөөр, эб хамта эхэ түрэл һургуулияа суурхуулхамнай болтогой, - гэжэ захирал захяа үгэнүүдые хэлээ.

Валерия Пинтаева мүнөө үедэ 10-дахи “а” классай һурагша юм. Юрэнхылэгшэ болохоёо үшөө үнгэрһэн жэлһээ һанаатай байһанаа мэдүүлээ. Лицейн 701 һурагшые хойноо дахуулжа ябадаг болохоёо абаһаар лэ Валерия мэдэрээ. Тиигэжэ тэрэ бүхы классуудтай уулзажа, өөрын бэлдэһэн программатай танилсуулаа. Идхалгада үгтэһэн сагай үедэ Валерия нүхэдөө суглуулжа, “Табан шухала хэрэг” гэһэн түсэл зохёогоо.

- Хэжэ шадахагүй ажал хэрэг бүтээхэб гэжэ нэгэшье хэлээгүйб. Бүхы юумэндэ хүсэмнайшье хүрэхэгүй. Тиимэһээ табан шухала хэрэгтэ гол анхаралаа хандуулха гэжэ урдаа зорилго табяабди. Буряад хэлэ хүгжөөхэ, соёл үргэхэ талаар ажал ябуулха, һурагшадай эрхэнүүдые хамгаалха гэхэ мэтын талануудые хараалааб, - гэжэ һургуулиин Юрэнхылэгшэ мэдүүлнэ.

Мэдээжэ “Түхэриг” наада өөрын маягаар зохёохо, буряад хэлэнэй үдэр шэнэ шатада гарган үнгэргэхэ, ухаан бодолой “Бэрхэшүүл” болон бусад хэмжээ ябуулгануудые түрэл хэлэеэ хүгжөөхэ зорилготойгоор түсэлдэнь оруулагданхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов