Буряад Улас - 100 жэл, «Буряад үнэн» сонин - 100 жэл

Улас тогтоолгын уг унги

Зураг дээрэ: хоёрдохи рядта зүүн гарһаа гурбадахи – М.Амагаев, табадахи – М.Ербанов, зургаадахи – В. Трубачеев(Түгэсхэл. Эхиниинь урдахи дугаарнуудта).Хэдэн жэл үнгэрхэдэ, Монголой Хүбсэгэл далай дээрэ баһал парк эмхидхэгдээ бэлэй. Тоджиин парк Буряадай Т...

Общество 9 сен

​Улас тогтоолгын уг унги

Буряадай эрхим хүбүүдые “панмонголистнууд” гэхын хажуугаар, үшөө “Японой тагнуулшад” гэлдээн болоо. Хэзээнэй эрхэтэнэй дайнай үе һанагдажа эхилээ

Общество 3 сен

​Элбэк-Доржо Ринчино: Хубисхалшын харгы

Элбэк-Доржо РинчиноЭлбэк-Доржо Ринчиное ехэн­хидээ хубисхалша байгаа гэжэ тоолохо эрхэтэйбди. Тэрэ бүри үхибүүн шахуудаа (15-тайдаа) Баргажанай (тэрэ үедэ Баргажан хото гэдэг һэн) һургуулида һуража байхадаа, сүлэлгэдэхи социал-демокрадуу­дай бии болгоһон....

Общество 18 июл

​Агууехэ харгын эхин

(Үргэлжэлэл. Эхиниинь урдахи дугаарта)Эйнштейнһээ уридwikipedia.orgПрофессор Базар Барадин Агван Доржиевай Петербургда олоной урда хэлэгдэхэ үгые бэлдэлсэһэн. Элидхэлнь “Буддизм, как высшая идеологическая культура Востока” гэжэ нэрлэгдээ. Базар Барадин эл...

Общество 27 мая

​Агван Доржиев: Агууехэ харгын эхин

Б. ЛЫКСОКОВОЙ зурагАгван Доржиевые мэдэхэгүйхүн гэжэ манай уласта, хүршэможо нютагуудтамнайшье тон үсөөн байха. Тэрэнэй намтар шэнжэн харахадаа, юрын лэ хүнб эшэ байгаа гэжэ ойлгохоор. 18 хүрэтэрөө “хара хүн” ябаһан аад, гэнтэ ламын ха...

Общество 15 мая

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая

(Үргэлжэлэл. Эхиниинь урдахи ду­гаарта). Монгол гээшэмнай үнэн дээрээ нэлэнхы талын орон гэхэ аргагүй, хада уулатай, губитай Түб Азиин нэгэ онсо өөрсэ хизаар. Урдахи ду­гаарнуудта Эртын Монголой уг унги нютаг газар Эргэнэ-хон тухай дурдаа бэлэйбди. Алтай....

Общество 22 мар

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая

Буряад-Монголой түүхэтэй хол­боотой хоёр асуудал гаража ерэдэг. Юундэ бидэ өөһэдыгөө буря­ад-монголнууд гэдэг байгаабибди, юундэ республика боложо тогтохо­доо, Буряад-Монголой АССР гэһэн нэрэ уласнай иимэ нэрэтэйгээр өөһэдыгөө нэрлэн, “саһан дээрэ мүртэй,...

Общество 21 мар

Буряад-Монгол уласай түрүүшын алхамууд

И. Сталин, Г. Маркизова, М. Ербанов polit.ru1923 оной майн 30-да ВЦИК-эй Президиум Буряад-Монголой Автономито Со­вет Социалис Республикые Верх­неудинск хото ниислэлтэйгээр тогтоохо гэһэн шиидхэбэри абаа.Иигэжэ буряад-монгол арадай өөһэдын улас түрэтэ...

Общество 13 фев

Шэнэ алфавидта һургалгые хэрэгсээнэгүй

1948 оной декабриин 25-ай дугаарта ниитэлэгдэһэн хоёр мэдээсэл һонирхол татаба. 2-р дайнай һүүлээрхи хатуу жэлнүүдтэ арад зондоо ород үзэг бэшэг зааха ажалда ехэ анхарал хандуулагдадаг байна. Хүн зоноо грамотна болгоохо һайхан хүсэл. Гэхэдээ хүдөөгэй ажал...

Общество 18 янв

​Мүнөөнэй буряад хэлэ бэшэг «Буряад үнэнһөө» эхитэй

-  Буряад арад зон Ок­тябриин хубисхалһаа хойшо үзэг бэшэгтэй болоо гэһэн һанамжа байдаг. Буряадууд үзэг бэшэгтэй болоһоор хэзээнэй бэ?-  Арад зоной хүгжэлтын нэгэ ехэ шата хэлэ бэшэгтэ хамжаһантайнь холбоотой. Буряадууд Ород гүрэндэ болоһон Октябриин хуб...

Общество 18 янв

​«Буряад үнэн» сониной хуудаһа ирахада

70 жэлэй саана 1948 оной декабриин 15-ай № 248 дугаар­та “Залуу уран зохёолшодой зүблөөн” гэһэн гаршагтай мэдээсэл тандаа дурадханабди.«Бурят-Монголой залуу уран зохёолшодой республиканска хоёрдохи зүблөөн һаяхан Улаан- Үдэ городто болобо. “Бурят-Монголой...

Общество 20 дек

​Эрдэни Батухан

Монгол Уласай гэгээрэлэй яаманай түрүүшын сайд Эрдэни Батухан гэхэ гү, али Ни­кита Федорович Бутуханов (1888-1942).Бутуханов гэдэг фамили тэрэнэй үбгэн аба Бүтүүхэн нэрэһээ гараһан. Эрдэмтэн С.П. Бал­даевай суглуулбариһаа үзэбэл, эхирэдэй Олзон обогһоо га...

Общество 20 дек

Гүрэн түрэ, гэгээрэлэй эртын гэрэл

Ниитэ гаршаг хүтэлэгшэ - Ардан Ангархаев«Буряад үнэн» сонин ба Бу­ряад Улас хоёрой 100 жэлые тэмдэглэхэ гээшэмнай юундэ нягта холбоотойб гэһэн асуу­далда дахин тогтохо ёһотойбди. Нэн түрүүн буряад арадай өөһэдыгөө арад гээшэбди гэжэ ёһотоор, бүгэдэ дээрээ...

Общество 20 дек

​95 жэлэй урдахи сонин

Гурбан жэл удаа бүгэдэ Буряадаймнай со­нин “Буряад үнэн” 100 жэлэйнгээ түрүүшын ехэ дабаанда хүрэхэнь. Аяар холын 1921 онһоо һабагша татажа ябаһан сонимнай, Бу­ряад-Монголойнгоо боро юрьеэнэй утаһа Ази шадарһаа захалжа, бүмбэрсэг дэлхэй хэды эбхэн тойрожо...

Общество 12 дек

​Буряад Улас – 100 жэл, «Буряад Үнэн» сонин -100 жэл иимэ ниитэ гаршагуудые нээхэмнай

Түүхэтэ 1924 он. Зүүн талаһаа: Цаян дарга, Хорлогийн Чойбалсан, Базар Барадин, Балингийн Цэрэндорж, Михей Ербанов, Элбэгдоржо Ринчино, Алтан Урианхай ТэвгэтЕрэхэ жэлнүүдтэ манай Буряад Улас хоёр һайндэрнүүдые, ехэ үдэрнүүдые тэмдэглэхэ­еэ бэлдэжэ байна. 2...

Общество 12 дек

Буряад Улас – буряад арадай түүхын шэнэ шатын эхин

Зүүн гарһаа: «Индиана Джонс», эрдэмтэн Цэбэн Жамсарано, эрдэмтэн П.К. Козлов – Монгол ороной элһэн губида тангуудай Хара хото олоһон. Хара хотодо газар малталга хэжэ, хоморой шухаг номуудые гаргаһан. “Монгол ба Амдо ба мүхэһэн Хара хото” гэжэ ном хэблэһэн...

Общество 12 дек