Соёл уралиг 13 mar 2020 2378

​​Бэриин заһал бэлдэхэдээ...

Эсэгынгээ уг үргэлжэлүүлхэ – хүбүүнэй үүргэ, үбгэнэйнгөө гуламта сахиха – басаганай үүргэ гэжэ угсаата араднай дэмы хэлсэдэггүй. Илангаяа хадамда гараһан басаганай үүргэ, уялга тон харюусалгатай. Залуу бэри хани нүхэрэйнгөө найдамтай түшэг тулгуури болохоһоо гадна, угыень уһанда хаяхагүй гэжэ наһаараа оролдожо ябаха болоно бшуу.

Сонинойнгоо урдахи дугаарнуудай нэгэндэ гэр доторой шэмэглэл бүтээдэг «D.master» студи байгуулһан Жаргалма Лхамадиевае «Баян бэри» түсэлтэеэ танилсуулхыень гуйһан байнабди. Мүнөө энэ түсэлэй гол зорилго тухай бэлигтэй дизайнер тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ.

- «Баян бэри» гэһэн дэлгүүртэмнай гал гуламтын эзэн эхэнэрнүүд үдэр бүриингөө ажабайдалда хэрэглэхэ зүйлнүүдые абаха аргатай. Эндэ дэлгэгдэһэн бүхы эд бараан үндэһэн маягаар бүтээгдэнхэй, шэмэглэгдэнхэй: түлхюурэй һанжуургануудһаа эхилээд, гар утаһанай гадар хүрэтэр. Теэд гол түлэб бэриин заһалда заатагүй ородог ханза, гунгарбаа, унтариин зүйлнүүд, аяга амһарта, хубсаһан гэхэ мэтэ дурадхагдана. Түсэлэймнай нэрэшье дэмы үгтөөгүй. Угсаата арадаймнай ёһо заншалаар шэнэ бүлын мүндэлхэдэ, бэри басаган гэр доторхиёо түхеэрхэ бараатай ошодог ха юм. Тиимэһээ басагаяа хүргэхэ гэжэ байһан олон түрэлхид бидэндэ хандажа, дахин дабтагдашагүй эд бараатай болоно, - гэжэ Жаргалма Мижитдоржиевна онсолон тэмдэглэнэ.

Иигэхэдээ «Баян бэриие» буряад арадайнгаа ёһо заншал, соёл түүхэшье сахин хамгаалха зорилготой түсэл гэжэ нэрлэжэшье болохо ха.

- Эд бараагаа үнэтэйгөөр худалдахаяа оролдоногүйбди. Юундэб гэхэдэ, бидэнэр мүнгэ олохыел бодоно бэшэбди. Үндэһэн арадайнгаа ёһо заншал сахин хүгжөөлгэдэ хубитаяа оруулха, арад зонойнгоо дунда хэр угһаа дамжан ерэһэн баялигаа улам дэлгэрүүлхэ һанаатайбди. Манай түсэл аралжаа наймаанай бэшэ, ниигэмэй удха шанартай гэжэ хэлэхээр. «Баян бэриин» эд бараан, унтариин зүйлнүүдэй шэмэглэл манай бэлигтэй дизайнернууд бүтээнэ гээд тэмдэглэхэ шухала. Тиимэһээ нэгэ угалзатай, шэмэглэлтэй тон адли эд бараан ушархагүй, эндэ бүтээгдэһэн зүйлнүүд ганса юм. Өөрынгөө хүсэ шадалаар лэ оролдожо хэнэбди. Манай дэлгэһэн, бүтээһэн эд бараан олон бэшэшье һаа, ондоо тээ олохоор бэшэ, - гэжэ Жаргалма Лхамадиева тэмдэглэнэ.

Дүрбэдэхи жэлээ ажалаа урагшатай ябуулжа байһан «Баян бэри» олоной дунда мэдээжэ болонхой. Анхан гэр доторой эд бараа үйлэдбэрилжэ, бэриин заһал түхеэржэ наймаалха гэһэн шэглэлтэй байһан аад, мүнөө ажалаа улам үргэдхэжэ, үндэһэн маягай гар бэлэгүүдыешье бүтээдэг болонхой.

- Һүүлэй үедэ манай эндэхи зон хари гүрэнүүдээр ябахань түргэдэнхэй гээшэ ааб даа. Тиимэһээ хайшаашьеб ошоходоо, Буряад орондоо хэгдэһэн бэлэгүүдые бариха гэжэ оролдоно. «Баян бэри» түсэлэймнай эд бараан Буряад Уласаа дэлхэйн бусад гүрэнүүдээр бодотоор түлөөлнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй, - гэжэ Жаргалма Лхамадиева онсолбо.

«Баян бэри» дэлгүүрэй дурадхаһан гэрэл зурагууд

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

«Баян бэриин» бараан һайхан

Угайнгаа баялиг удхалан…

Гэр доторой шэмэглэл: мүнөө сагай һэбшээн

Угалза бүхэн удхатай

Үрхэ гэрээ – үндэһэн маягаар

Туһатай зүбшэлыень тодожо абая

Автор: Дарима АНАНДАЕВА