Соёл уралиг 5 apr 2021 578

​Нүхэдэй хахасалга

© фото: pixabay.com

Нүхэдэй хахасалга

Хоёр һалашагүй нүхэд нэгэл үдэртэ наһанһаа нүгшэжэ, нэгэниинь Диваажинда – жаргалай орондо, нүгөөдэнь - тамын орондо тудабад...

Хэды сагай үнгэрһэн хойно жаргалай оронһоо тамын орондохи нүхэртөө хонходоно:

- Зай, һонин, хэр байнабши?

Нүгэлтэй нүхэрынь:

- Оо, эрхим һайн байнаб. Ороходомни, улаан костюм үмдэхүүлээ, халуун шэлээбэри барюулаа... Эдихэ, ууха юумэн дүүрэн, архиһаа эхилээд. Орой тээшээ хатар наадан, сэбэр гоё һамгад. Зугаа наадан, наадан зугаа, тобшохоноор хэлэбэл, һамаарха, зугаалха сагууд барагдашагүй. Наһан соогоо иимэ байдал хараа үзөөгүйлби... Зай, шимни ямар һонинтойбши?

Жаргалай орондо байгааша нүхэрынь уйдхартайгаар һанаа алдан:

- Би наһан соогоо иимэ хүшэр хүндэ ажал хээгүйлби, эсэшооб. Үдэр бүри Дээдэ Тэнгэридэ һүмбэй зөөхэш, одо мүшэдые сэбэрлэхэш, тэнгэриин үүлэнүүдые түлхихэш... Сэхынь хэлэбэл, тамир тэнхээмни һалашоо...

- Юундэ тиимэ ехэ ажалтай хүмши? – гэжэ дорохи нүхэрынь һонирхобо.

 - Юундэб гэхэдэ, намһаа бэшэ, үшөө нэгэ хэды хүнүүд, хургаяа даража тоолохоор. Бэшэ хүнүүд орой үгыл, - гэбэ Диваажанда һуугааша.

* * *

 Тамын ороной бартаагай хажууда 3 нүгэлтэн һанаагаа зобон һуунад.

- Энэ наһандаа буруу ябадал хээгүйб, үнэн сэхэ ябааб. Архи уугаагүйб, тамхи татаагүйб, һамгандаа оройдоо 2 дахин урбалта хээ һэмби. Теэд намайе юундэ иишэнь эльгээгээб? – гэнэ нэгэниинь...

- Би баһал архи уугаагүйб, ондоо һамгадта дүтэшье хүрөөгүйб. Юундэб даа, би тамын орон тудаалби, – гэжэ гомдол барина нүгөөдэнь...

3-дахи нүгэлшэ сэхынь хэлэбэ:

- Харин битнай тодхор боложо, бурханиие буруушаадаг хүн байһамби. Тэрээн дээрэһээ үдэр бүри архи уухаш, тоогүй олон һамгадаар унтахаш, юрэдөө, ёһотой зохидоор сагаа үнгэргэдэг һэмби...

Агшан зуура альбан шүдхэр тамын хаалта нээжэ, маһалзан – миһэлзэн эдэ гурбанда хандаба:

- Али наашань, даруу намдуу эдэ хоёрые шаража – хууража эдеэд, хожомынь хоюулханаа һайсахан архидахабди...

Очир Нурбаев

Фото: pixabay.com